568/09.09.20 - Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Lang, Milan; Holubová, Olga Vydáno:
568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem
Olga
Holubová,
daňový poradce, číslo osv. 0367
Ing.
Milan
Lang,
daňový poradce, číslo osv. 4643
Cílem příspěvku je dosažení shody na rámcových pravidlech pro posouzení, které prodeje majetku jsou předmětem daně a které nikoli, jestliže tento majetek není obchodním majetkem plátce a k ekonomické činnosti se používá buď pouze zčásti, nebo vůbec. Jeho účelem naopak není řešit dodání majetku v případech, kdy je majetek před prodejem používán výhradně k ekonomické činnosti (tj. ze 100 %), ani dodání majetku pořízeného za účelem dalšího prodeje. Pojmem „majetek“ pro účely tohoto textu rozumíme hmotné věci, ačkoli v praxi se bude řešit především prodej majetku, který má povahu dlouhodobého majetku. Prodávajícím ve všech uvedených příkladech je plátce DPH.
Právní východiska
1.
Předmětem daně jsou (až na výjimky, jež s tématem příspěvku nesouvisejí) transakce, které (mimo jiné) uskuteční
osoba povinná k dani, která v tomto postavení při daném úkonu jedná
(§ 2 zákona o DPH1), čl. 2 Směrnice2) ).
2.
Osoba povinná k dani může při prodeji majetku jednat
jak v postavení osoby povinné k dani, tak v postavení běžného vlastníka (tj. osoby nepovinné k dani)
, který se majetku prostě zbavuje prodejem. V posledně jmenovaném případě pak prodej není uskutečněn v rámci ekonomické činnosti a není předmětem daně (např.
C-180/10 Slaby
, bod 36,
C-291/92 Armbrecht
, bod 18,
C-77/01 EDM
, body 60-62).
A. Prodej majetku, který není součástí obchodního majetku, u něhož si plátce od počátku zvolil, že si jej ponechá pro soukromé užívání nebo k výkonu působností v oblasti veřejné správy nebo jiné činnosti, která není ekonomickou činností (dále jen “pro soukromé užívání”), a který není používán k ekonomické činnosti
Považujeme v této souvislosti za nesporné, že
prodej majetku, který není plátcem zařazen do obchodního majetku a u něhož plátce po celou dobu, během níž dotčený majetek vlastní, projevuje vůli ponechat si jej v soukromých aktivech či v aktivech určených k výkonu v oblasti veřejné správy nebo jiné činnosti, která není ekonomickou činností (dále jen “v soukromých aktivech”)
[situace, kdy 1. vlastník majetek nenabyl v postavení osoby povinné k dani, 2. neeviduje tento majetek jako obchodní majetek dle § 100 odst. 3 písm. b) zákona o DPH a 3. při nákupu tohoto majetku neuplatnil nárok na odpočet daně],
není předmětem daně
, neboť