393/20.02.13 - Zúčtovaný příjem ze závislé činnosti

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Trezziová, Dana; Pelešková, Marie Vydáno:
393/20.02.13 Zúčtovaný příjem ze závislé činnosti
Dana
Trezziová
daňový poradce, č. osvědčení 0007
Marie
Pelešková
daňový poradce č. osvědčení 0683
1 SITUACE
Cílem tohoto příspěvku je potvrzení vztahu mezi tvorbou dohadných položek pasivních v návaznosti na nedávno vydaný
judikát
Nejvyššího správního soudu České republiky (dále též „NSS“) spis. zn. 8 Afs 1/2012 – 58 ze dne 26.9.2012 týkající se dohadných položek na bonusy zaměstnanců, a daňovými povinnostmi zaměstnavatele (plátce)při sražení a zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále též „příjmy ze závislé činnosti“) a plnění dalších povinností zaměstnavatele jako plátce daně.
Příspěvek má sjednotit řešení pro základní situace, které mohou nastat při zúčtování odměn ze závislé činnosti, zejména z hlediska povinnosti sražení a zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.
2 ROZBOR PROBLEMATIKY
Z rozhodnutí NSS (spis. zn. 8 Afs 1/2012 – 58 ze dne 26.9.2012) vyplývá, že roční odměny (bonusy) mohou být plátcem zaúčtovány formou dohadné položky pasivní za předpokladu, že na tyto odměny vznikl zaměstnancům právní nárok již v období, za které je o tvorbě dohadné položky účtováno.
Judikát
dále upřesňuje okolnosti, za kterých vzniká zaměstnanci nárok na odměny (bonusy). S ohledem na závěry výše uvedeného judikátu považujeme za vhodné potvrdit vztah mezi tvorbou dohadných položek pasivních a daňovými povinnostmi plátce (zúčtováním).
Zákon o daních z příjmů neobsahuje definici pojmu „zúčtovaný“ příjem ze závislé činnosti. Tento pojem je použit v několika právních předpisech, výkladech státních orgánů či judikatuře (např. § 38h odst.1 ZDP, § 6 odst. 16 ZDP, 1 Afs 81/2008 – 68, § 358 ZP,