361/04.04.12 - Stanovení výše zajištění spotřební daně u provozovatele daňového skladu.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Belza, Jaroslav Vydáno:
UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 6.6.2012
Spotřební daň
361/04.04.12 Stanovení výše zajištění spotřební daně u provozovatele daňového skladu
Předkládá: Ing. Jaroslav Belza, daňový poradce, č. osvědčení 4095
Dotčená ustanovení:
- § 20 odst. 11 a § 21 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "ZSpD
Cíle příspěvku
Účelem příspěvku je vyjasnění výpočtu výše zajištění spotřební daně u provozovatele daňového skladu. Příspěvek řeší situaci, kdy provozovateli daňového skladu není rozhodnutím Celního ředitelství povoleno snížení výše zajištění daně nebo upuštění od zajištění daně ve smyslu § 21 odst. 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, a aní jen ZSpD.
První cíl tohoto příspěvku spatřuje předkladatel ve výkladu jednotlivých ustanovení § 21, konkrétně v otázce objasnění významu použitých pojmů a vzájemné vazby ustanovení odstavců 7 a 10, a to formou umožňující praktickou aplikaci přijatých závěrů v praxi provozovatelů daňových skladů.
Druhý cíl tohoto příspěvku spatřuje předkladatel v otázce výkladu pojmu "zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím", který je v obsažen v § 20 odst. 11 ZSpD ve vazbě na ustanovení § 21.
Právní rámec
§ 21 ZSpD
(7) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 58 a 77),
a) výši daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,
b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a),
c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a) nebo b).
(10) Provozovatel daňového skladu je povinen sledovat výši zajištění daně. Pokud součet skutečné výše daňové povinnosti a výše daně podle odstavce 7 za tři po sobě jdoucí zdaňovací období je vyšší než součet tří dvanáctin výše daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků v běžném roce, a tří dvanáctin výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce, je provozovatel daňového skladu povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění rozdílu. To neplatí