154/13.12.06 - Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele od 1. 1. 2007

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří; Tkáč, Radislav; Dráb, Ondřej Vydáno:
154/13.12.06 - Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele od 1. 1. 2007
Mgr.
Ondřej
Dráb,
daňový poradce, č. osvědčení 3754
Ing.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, č. osvědčení 1757
Ing.
Radislav
Tkáč,
daňový poradce, č. osvědčení 3680
1. Popis problému
Počínaje 1. 1. 2007 (vycházíme ze současného právního stavu) dochází v návaznosti na nový zákoník práce - zákon č. 264/2006 Sb. (dále jen „NZP“) také k novele zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“), a to zákonem č. 262/2006 Sb. V tomto příspěvku se chceme zabývat otázkou daňové uznatelnosti některých plnění zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Vycházíme z daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele, který je podnikatelským subjektem. Nejprve dále uvedeme
relevantní
ustanovení:
„a)
náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (dále jen „do výše stanovené zvláštním předpisem“), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,
„j)
výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na
5.
„práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,“.
Vypuštění slov (omezení v daňové uznatelnosti):
„a dále peněžní plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanoví zvláštní předpis, nebo část tohoto plnění, která překračuje nárok stanovený zvláštním předpisem,“
„zh)
náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),“.
e) dále pak další ustanovení ZDP upravující oblasti práv a povinností v oblasti pracovněprávních vztahů (viz. např. další body § 24 odst. 2 písm. j), § 24 odst. 2 písm. zg), § 24 odst. 2 písm. zu) a další)
Při dalším posuzování daňové uznatelnosti nákladů je přitom nutno vycházet také ze skutečnosti, že od 1. 1. 2007 je účinný nový zákoník práce (a s největší pravděpodobností nabude účinnosti celá řada navazujících předpisů), avšak v zákoně o daních z příjmů byla v oblasti práv a povinností z pracovněprávních vztahů novelizována jen některá ustanovení.
1.1. Základní pravidlo
Otázkou je, jaké základn