114/29.03.06 - Zdaňování derivátů ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2005

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří Vydáno:
114/29.03.06 - Zdaňování derivátů ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2005
Ing.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, číslo osvědčení 1757
1. Úvod - popis problému
Tento příspěvek navazuje na projednávání problematiky zdaňovaní derivátů na předchozích koordinačních výborech (viz příspěvky Ing. Marie Konečné a Ing. Lubomíra Moučky, Daňová uznatelnost nákladů na derivátové operace (projednávaný v době od 20.10.2004 do 26.1.2005 a Daňové posouzení změn reálných hodnot (oceňovací rozdíl) cenných papírů a derivátů (projednávaný v době od 14.12.2004 do 26.1.2005)) a také na navazující konečné stanovisko MF k této věci (viz. Nové stanovisko Ministerstva financí k problematice oceňovacích rozdílů ze dne 23.5.2005 – viz. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_2842.html).
Z výše zmíněných materiálů vyplývá, že v rámci zdaňovacího období započatého v roce 2004 jsou z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) odlišně od zaúčtování řešeny pouze náklady a výnosy z titulů derivátů, které nejsou deriváty prokazatelně sjednanými za účelem zajištění (při prokazování, zda jde či nejde o derivát prokazatelně sjednaný za účelem zajištění platí výklad uvedený pod bodem 2.1. výše zmíněného stanoviska MF). Pouze v těchto případech bude postupováno dle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP ve znění zákona č. 438/2005 Sb., to znamená případná celková účetní ztráta z titulu těchto derivátových obchodů bude daňově nerelevantní. Ve všech ostatních případech bude pro účely zdanění zcela
relevantní
, jak bude derivátový obchod zachycen v účetnictví.
Následnými novelami