Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2021 Sb., změna zákona o podpoře regionálního rozvoje a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Předseda vlády v zastoupení místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Ing.
Klára
Dostálová,
Ministryně pro místní rozvoj
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také jen „MMR“) je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon), kromě další působnosti ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování regionální politiky státu a koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Cílem koordinace činností MMR v oblasti regionální politiky státu je zajištění efektivního nakládání s veřejnými, respektive státními prostředky. V oblasti podpory regionálního rozvoje je právní úprava obsažena především v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“), který mj. stanoví působnost správních úřadů, krajů a obcí při podpoře regionálního rozvoje a koordinaci podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
Klíčové podněty pro změnu platné právní úpravy, které vzešly z aplikační praxe, spadají do třech oblastí:
A. rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) pro spádové územní aglomerace a změnu jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr projektů,
B. zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise,
C. zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti (dále také jen „regionální rady“) a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.
Ad A
Právní úprava měst v rolích nositelů integrovaných strategií je obsažena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z přímo použitelných nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
V zákoně o podpoře regionálního rozvoje je upraveno zejména postavení měst jako zprostředkujících subjektů operačních programů na základě pověření řídicími orgány prostřednictvím veřejnoprávních smluv, udělování souhlasu k jejich uzavření a příslušnost k řešení sporů, které z nich mohou vyplynout, jakož i odpovědnost měst za škodu způsobenou při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu.
Ad B
Úprava kompetencí MMR v roli Národního orgánu pro koordinaci (dále také jen „NOK“) ve sdíleném řízení byla do zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů začleněna do § 18 zákonem č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a který nabyl účinnosti 25. 11. 2015. Možnost stanovit koordinační orgán vyplývá pro programové období 2014-2020 z ustanovení čl. 123 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pro následující programová období se obdobná úprava v přímo použitelných předpisech rovněž předpokládá.
Přijetím zákona č. 298/2015 Sb. byla Ministerstvu pro místní rozvoj zákonem stanovena potřebná oprávnění pro koordinaci, řízení a naplňování c