Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2021 Sb., změna občanského- soudního řádu, exekučního řádu a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Postup soudů v řízení o výkonu rozhodnutí je upraven v občanském soudním řádu, případně prováděcích právních předpisech (vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)). Postup soudních exekutorů při výkonu exekuční činnosti je upraven v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; podpůrně se v tomto řízení použije občanský soudní řád. Dále je třeba zmínit prováděcí právní předpisy k exekučnímu řádu, např. vyhlášku č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.
Platná právní úprava především neumožňuje v dostatečné míře řešit otázku vícečetných exekucí, zejména problémy spojené s tím, že jednotlivá exekuční řízení mohou být vedena vůči témuž povinnému několika soudními exekutory; zároveň exekuční řád dostatečně nereguluje možnost oprávněného zahájit exekuční řízení. Platná právní úprava rovněž neumožňuje nahradit plátci mzdy, který je ze zákona povinen provádět stanovené úkony v rámci výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, ani částečně náklady spojené s touto činností.
V podrobnostech ke zhodnocení platného právního stavu odkazujeme na Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. Platná právní úprava nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení (zejména náhrada nákladů plátce mzdy ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy).
K odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy odkazujeme na Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace.
Návrh nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Předkládaná právní úprava by měla řešit především problém vícečetných exekucí, který je vzhledem k počtu takových exekucí a důsledkům tohoto jevu na celý systém vymáhání exekucí a jeho subjekty velmi aktuální.
Nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy je podrobněji popsána v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Předkládaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1331/07 plyne,
že exekučním řádem přenesl stát část výkonu své moci - specificky moci soudní, jíž je třeba rozumět soudní řízení počínaje řízením nalézacím až po řízení vykonávací, na soudní exekutory. Jimi sice jsou fyzické osoby, avšak tato skutečnost má význam toliko právně technický či organizačně institucionální. Z hlediska funkcionálního vykonávají tyto osoby státní moc. Jinými slovy - vykonává-li exekutor funkce, které by jinak byl povinen vykonat stát, je při výkonu svěřené státní moci povinen dbát a respektovat základní práva těch osob, ve vztahu k nimž přenesenou státní moc vykonává.
Bylo by tedy možno dovozovat, že i na exekuční řízení lze vztáhnout čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zajišťuje právo na spravedlivý proces, konkrétně právo na soudní ochranu. Lze mít za to, že toto právo nebude připravovaným zavedením povinné zálohy a nové paušální náhrady hotových výdajů ohroženo, protože právo požadovat po oprávněném zálohu má soudní exekutor již nyní a v případě uplatnění tohoto práva je oprávněný povinen ji složit, v důsledku návrhu tedy nedojde ke zvýšení maximální zátěže oprávněného, kterou lze předpokládat již podle platné právní úpravy. Nová paušální náhrada hotových výdajů má v podstatě plnit některé funkce soudního poplatku, přičemž se předpokládá, že výše této zálohy bude nižší než soudní poplatek za řízení o výkonu rozhodnutí. K této věci je možno poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kreuz
versus
Polsko, podle nějž
„právo na soud" není absolutní. Může podléhat omezením povoleným implikací, protože právo na přístup si svou samotnou podstatou vynucuje regulaci státem. Tím, že článek 6 § 1 zaručuje stranám sporu efektivní právo na přístup k soudům za účelem rozhodnutí o jejich "občanských právech a závazcích", ponechává toto ustanovení státu volný výběr prostředků k dosažení tohoto účelu… omezení přístupu k soudu nebo tribunálu nebude slučitelné s článkem 6 § l, ne

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
89/2012 Sb., občanský zákoník
150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
133/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
50/1973 Sb., o pěstounské péči
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
221/1999 Sb., o vojácích z povolání
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
234/2014 Sb., o státní službě
236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
108/2006 Sb., o sociálních službách
164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Nařízení vlády

595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Vyhlášky

37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem