Důvodová zpráva k zákonu č. 284/2021 Sb., změna některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Na základě usnesení vlády č. 448 ze dne 24. června 2019, kterým byl schválen věcný záměr nového stavebního zákona, bylo zpracováno jeho paragrafové znění. V důsledku toho je navrhováno zrušení dosavadního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech jeho prováděcích právních předpisů. Současně však dochází k novelizaci značného množství dalších zákonů, přičemž v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti právního řádu jsou všechny novely sjednoceny v samostatném změnovém zákonu. Předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, je tak předkládán v přímé souvislosti s návrhem stavebního zákona a obsahuje změny navazujících právních předpisů, které je nezbytné v souvislosti s rekodifikací stavebního práva realizovat.
1. Zhodnocení platného právního stavu, zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Platný právní stav zákonů souvisejících a navazujících na stavební zákon odpovídá stávajícímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na který jsou úpravy obsažené v těchto zákonech navázány. Současná právní úprava nezakládá pro nikoho nerovné podmínky z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhované změny jsou navázány na novou úpravu procesů a novou institucionální strukturu v návrhu stavebního zákona. Bez těchto změn by nebylo možné řádně aplikovat novou právní úpravu stavební oblasti. Navrhovaná právní úprava nijak nezasahuje do současného stavu založeného na zákazu diskriminace a rovném postavení mužů a žen.
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Platná právní úprava vychází ze spojeného modelu výkonu veřejné správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, kdy působnost orgánu územního plánování a stavebního úřadu, mimo jiných subjektů, vykonávají i obecní a krajské úřady jako působnost přenesenou.
Současně do povolovacího řízení podle stavebního zákona vstupuje množství dotčených orgánů státní správy, které v průběhu stavebního řízení uplatňují závazná stanoviska a stanoviska k ochraně veřejných zájmů, a které jsou roztříštěny v množství dosavadních právních předpisů v gesci jednotlivých resortů.
V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a vyčlenění agendy stavebních úřadů do státní stavební správy dochází současně k:
-
revizi či redefinici chráněných veřejných zájmů,
-
redukci počtu dotčených orgánů,
-
integraci většiny dotčených orgánů, resp. jejich působností, do státní stavební správy a
-
úpravy formy výstupu zbylých dotčených orgánů převážně na vyjádření.
V důsledku výše uvedených změn je nezbytné novelizovat všechny právní předpisy, jichž se změna právní úpravy dotýká.
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR
Návrh zákona je pouze důsledkem změn provedených v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a je v souladu s ústavním pořádkem ČR.
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
5. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Blíže viz důvodovou zprávu a závěrečnou zprávu RIA k návrhu stavebního zákona.
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní p

Související dokumenty

Zákony

283/2021 Sb., stavební zákon
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
133/1985 Sb., o požární ochraně
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
20/1987 Sb., o státní památkové péči
127/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
500/2004 Sb., správní řád
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Nařízení vlády

147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu

Vyhlášky

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
21/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi