Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Karla
Šlechtová
mnistryně pro místní rozvoj
I. OBECNÁ ČÁST
a)
Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona byl zpracován na základě programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala v oblasti územního plánování a stavebního řádu, připravit novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Z časových důvodů, zejména pro potřebu uvést zjednodušení procesů do praxe co nejrychleji, bylo přistoupeno ke zpracování návrhu novely stavebního zákona a souvisejících zákonů, a nikoliv ke zpracování věcného záměru a následně návrhu nového stavebního zákona. Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015.
Podrobně je zhodnocení stávajícího stavu popsáno v části 1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti a zhodnocení budoucího stavu pak v části 1. 5 Popis cílového stavu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů a regulace podle obecných zásad (RIA).
Stávající znění zákona ani předkládaný návrh nepředstavuje negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, a ve vztahu k rovnosti žen a mužů.
b)
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhované změny napravují výše uvedené nedostatky a rizika, zejména pak kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.
Hlavními změnami v předkládané novele zákona na úseku územního plánování jsou tyto oblasti:
1.
Zásadní zkrácení pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů a regulačních plánů, pokud je nebude potřeba řešení ve variantách.
2.
Uplatňování závazného stanoviska dotčenými orgány územního plánování, kterými bude koordinováno využití území.
3.
Odstraňuje se stav, kdy dotčené orgány diktovaly své požadavky bez toho, že by tyto požadavky zdůvodňovaly a držely se zmocnění ve svém zákoně, co mohou činit. Náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy i závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení budou upraveny v § 149 správního řádu.
4.
Protože není reálné, aby každá obec měla vedle územního plánu i regulační plán pro část svého území, bude smět zastupitelstvo obce rozhodnout o pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu.
5.
Podmínkou nabytí účinnosti aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění jejího úplného znění po aktualizaci nebo změně z důvodu odstranění pochybností při rozhodování, co platí.
6.
Praha bude smět současně pořizovat aktualizaci zásad územního rozvoje a územní plán nebo jeho změnu např. v případech, kdy při podrobnějším řešení v rámci územního plánu bude nalezeno vhodnější řešení. Tím dojde k odstranění zdržení při tvorbě územního plánu Prahy nebo jeho změny až o 2 roky.
7.
Územní studii bude smět nechat zpracovat i investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru.
8.
Informace o území v zákoně nazývané údaji o území, které územní plánování shromažďuje pro svou potřebu, budou uvolněny pro celou veřejnou správu.
9.
Budou zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti, a to shodně pro všechna opatření obecné povahy.
10.
U liniových staveb, u kterých se prokáže, že je objektivně nelze umístit do koridoru vymezeného v územním plánu (např. na podkladě geologického průzkumu), bude na základě rozhodnutí krajského úřadu možné v nezastavěném území vybočení z vymezeného koridoru.
11.
Dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu.
Hlavními změnami v předkládané novele zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu jsou tyto oblasti:
1.
Společné povolení pro realizaci záměru