Důvodová zpráva k zákonu č. 113/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 113/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daně z příjmů jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinným od 1. ledna 1993 a zavedeným v rámci tzv. nové daňové soustavy. Zákon o daních z příjmů je jedním z daňových zákonů, který patří k nejdůležitějším nástrojům veřejných financí, a to jak co do pilířů daňové soustavy, tak i do objemu výnosů plynoucích do veřejných rozpočtů. V současnosti má již přes 130 novelizací. Daň z příjmu fyzických osob je upravena v části první zákona.
Daň z přidané hodnoty, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, patří bezpochyby k významným nástrojům veřejných financí po celém světě. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucím do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie. Oblast daně z přidané hodnoty je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto celá řada ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nachází svůj předobraz v unijní legislativě, která je pro členské státy Evropské unie závazná. V současné době je základním předpisem pro oblast daně z přidané hodnoty směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
Předložený návrh zákona se v oblasti daně z přidané hodnoty dotýká sazeb daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb, které jsou nyní zdaněny základní sazbou daně z přidané hodnoty ve výši 21%. K další změně dochází v ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, která již v současné době stanovuje povinnost činit určitá podání v oblasti daně z přidané hodnoty elektronicky. Z této povinnosti jsou do 31. prosince 2015 vyňaty fyzické osoby, pokud jejich obrat nepřesáhl 6 mil. Kč za předcházejících 12 měsíců, a pokud nemají zákonem stanovenu povinnost činit podání elektronicky. S účinností od 1. ledna 2016 zákon č. 360/2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tuto výjimku zrušil a povinnost činit stanovená podání elektronicky zavedl pro všechny plátce bez rozdílu.
Oblast správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento zákon zasahuje do široké oblasti právních vztahů, a také proto prošel již desítkami novelizací.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon), je standardním návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb.
V oblasti daní z příjmů předmětný návrh zákona navrhuje zavést jednorázovou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to z důvodu
kompenzace
zvýšených nákladů, které nastanou poplatníkovi v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb. Sleva je navrhována pro tuto skupinu poplatníků z důvodu, že na základě dostupných zjištění pouze nízké procento poplatníků využívá při svém podnikání pokladnu či pokladní systém. Tato skupina tedy bude nejvíce zatížena vstupními náklady na zavedení povinnosti evidence tržeb. Poplatník si slevu bude moci uplatnit, pokud alespoň jednou reálně zaeviduje tržbu v témže roce, kdy mu povinnost evidence tržeb vznikla podle zákona o evidenci tržeb.
K druhé významné úpravě dochází v oblasti daně z přidané hodnoty, kdy se navrhuje přeřadit stravovací služby ze základní sazby daně (21%) do první snížené sazby daně (15%). Důvodem tohoto návrhu je snaha o zmírnění dopadů zavedení evidence tržeb do nárůstu cen v segmentu, u kterého dostupné analýzy ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu. Součástí změn v zákoně o dani z přidané hodnoty je rovněž změna úpravy elektronického podání formulářových podání s cílem dosáhnout větší efektivity při zpracování zasílaných údajů.
V poslední řadě je měněn zákon o správních poplatcích. V souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb se navrhuje zpoplatnit toto vydání rozhodnutí o závazném posouzení částkou 1 000 Kč namísto standardních 10 000 Kč.
Z hlediska zasazení do kontextu celé navrhované regulace lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu o evidenci tržeb, neboť obecná část důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb je obecnou částí jak pro návrh zákona o evidenci tržeb, tak pro návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím