Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2022 Sb., změna zákona o spotřebních daní

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2022 Sb., změna zákona o spotřebních daní
I. Obecná část
Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"). Hlavním důvodem předložení této novely je snaha o zmírnění dopadů energetické krize v oblasti cen pohonných hmot vyvolané invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny na podnikatelské subjekty i občany České republiky.
Navrhované opatření spočívá v dočasném snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr v období od 1. června 2022 do 30. září 2022. Vzhledem k unijním minimálním sazbám stanoveným směrnicí Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (dále jen "směrnice o zdanění energií") je nutné dočasně snížit výše vratek části spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě (tzv. zelená nafta).
1. Zhodnocení platného právního stavu
Spotřební daně lze charakterizovat jako opakující se nepřímé daně selektivní, tedy zaměřené na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky. Důležitou funkcí spotřebních daní je funkce fiskální, jejíž význam spočívá v zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů při relativně nízkých administrativních nákladech. Další, neméně významnou funkcí těchto daní, je snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel, popřípadě na životní prostředí.
Oblast spotřebních daní je od 1. ledna 2004 upravena zákonem o spotřebních daních a je vysoce harmonizována v rámci Evropské unie. Mezi harmonizované spotřební daně se řadí:
-
daň z minerálních olejů,
-
daň z lihu,
-
daň z piva,
-
daň z vína a meziproduktů a
-
daň z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, resp. směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění), která nahradí směrnici 2008/118/ES s účinností od 13. února 2023, zakotvují obecné podmínky pro uplatnění spotřební daně v členských státech. Dále zvláštní sektorové směrnice specifikují pravidla pro způsob a míru zdanění jednotlivých skupin výrobků, které jsou předmětem spotřební daně. Oblast zdanění minerálních olejů je konkrétně upravena směrnicí o zdanění energií.
Předměty spotřební daně z minerálních olejů jsou uvedeny v § 45 zákona o spotřebních daních spolu se sazbami daně v § 48 tohoto zákona. Výše vratek daně z motorové nafty spotřebované při zemědělské prvovýrobě je upravena v § 57 zákona o spotřebních daních.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů
V současné situaci se společnost potýká s mimořádnou událostí, kterou je ruská agrese proti Ukrajině, která vyvolává řadu negativních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Jedná se zejména o výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Subjektům působícím v dopravním sektoru narůstají náklady, které mají potenciál promítnout se do dalšího zvýšení cen zboží a služeb nebo přímo ohrozit podnikatelské aktivity těchto subjektů. Náklady na pohonné hmoty a další dopravní náklady rostou v této souvislosti rovněž ostatním ekonomickým sektorům a domácnostem.
Hlavním principem novely zákona o spotřebních daních je dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč/l, a to s účinností od 1. června 2022 do 30. září 2022. Vzhledem ke konstrukci zákona o spotřebních daních proto budou sníženy sazby daně předmětných minerálních olejů, které budou ve sledovaném období uvedeny do volného daňového oběhu.
Cílem návrhu je snaha o zmírnění dopadů energetické krize v oblasti cen paliv a pohonných hmot vyvolané invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny na podnikatelské subjekty i občany České republiky.
Lze předjímat, že se s ohledem na konkurenční prostředí na trhu pohonných hmot a další vládou realizovaná opatření v této oblasti snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu z části promítne do konečných cen těchto komodit.
Nižší konečná cena bezolovnatého benzínu, ale především motorové nafty primárně sníží náklady dopravního sektoru, a to nejen v rámci mezinárodní, ale i domácí přepravy zboží a osob. Snížená cena pohonných hmot však bude mít vliv i na náklady ostatních ekonomických sektorů a domácností.
Vzhledem k unijním minimálním sazbám stanoveným směrnicí o zdanění energií je nutné rovněž dočasně snížit některé výše vratek části spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě.
Výše vratky daně pro činnosti v zemědělské výrobě, které spadají do vyšší kategorie daňového zvýhodnění (tj. živočišná výroba, živočišně intenzivní rostlinná výroba a pěstování citlivých plodin) je proto návrhem stanovena tak, aby byla u minerálních olejů pouze nepatrně překročena unijní minimální sazba daně stanovená směrnicí o zdanění energií po vyloučení podpory biopaliv.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad v

Související dokumenty

Zákony

131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
150/2002 Sb., soudní řád správní
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Nařízení vlády

82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

Mezinárodní smlouvy

111/2009 Sb.m.s. o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat