Důvodová zpráva k zákonu č. 248/2017 Sb., změna zákona o obecní policii

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 248/2017 Sb., změna zákona o obecní policii
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Milan
Chovanec,
ministr vnitra
Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh“) je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.
Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti bezpečnosti je jednou z priorit rozvoje České republiky podle programového prohlášení vlády.
A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
1.2 Definice problému
Jako klíčové byly v rámci aktuální problematiky činnosti obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, bezpečnosti a prevence kriminality v obcích, plnění určitých úkolů obecními policiemi při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, rozvoji přístupu
community policing
a vývoji institutu obecní policie identifikovány následující aspekty a požadavky na činnost obecních policií:
-
zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti;
-
zavedení povinnosti periodického opakování výcviku strážníků v používání donucovacích prostředků (vedle již v současné době periodicky prováděného školení a zkoušek odborné způsobilosti);
-
upřesnění povinností orgánů veřejné moci poskytovat Ministerstvu vnitra informace významné pro řízení o odnětí osvědčení strážníka;
-
potřeba zpřesnění rozsahu některých oprávnění obecních policií s ohledem na efektivnější zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (například jednoznačnější a srozumitelnější úprava některých oprávnění strážníků obecní policie včetně oprávnění v oblasti bezpečnosti silničního provozu, stanovení oprávnění strážníka předvádět osobu na Policii České republiky též tehdy, pokud se služebna Policie České republiky nachází na území jiné obce než té, která zřídila obecní policii apod.);
-
upřesnění právního postavení strážníka včetně bližší specifikace podmínek, za kterých se občan České republiky může stát strážníkem obecní policie a prodloužení doby platnosti osvědčení odborné způsobilosti strážníka;
-
zpřesnění oprávnění obecních policií v oblasti právní úpravy blokového řízení a doplnění takových skutkových podstat přestupků, jejichž projednávání obecními policiemi má významný potenciál přispět k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obcích;
-
potřeba posílení možnosti spolupráce obcí při zajišťování veřejného pořádku jak mezi sebou navzájem, tak s Policií České republiky a posílení „závaznosti“ koordinačních dohod podle zákona o Policii České republiky;
-
stanovení možnosti poskytnout na základě veřejnoprávní smlouvy strážníky za účelem zajištění veřejného pořádku jiné obci též v případě konání určitých sportovních, kulturních či jiných společenských akcí;
-
úprava oprávnění zakázat vstup na jiná místa, které nebylo možno, vzhledem k velice úzce nastaveným podmínkám, doposud prakticky využívat;
-
racionalizace oprávnění strážníka ke vstupu do živnostenských provozoven;
-
zavedení možnosti předvést osobu na Policii České republiky též mimo území dané obce;
-
zefektivnění zjišťování totožnosti osob ve smyslu § 12 zákona o obecní policii a předcházení tak nadbytečnému předvádění osob dle § 13 zákona o obecní policii.
Dalšími významnými oblastmi, které byly v rámci činnosti Ministerstva vnitra a v průběhu konzultací s dotčenými subjekty nad rámec uvedeného zvažovány z hlediska možné legislativní úpravy, jsou:
-
potřeba upřesnění popřípadě nahrazení jednoznačnou formulací těch ustanovení zákona o obecní policii, jejichž aplikace přináší v praxi interpretační nejasnosti a problémy, a jednoznačného vymezení rozsahu aplikovatelnosti některých jiných právních předpisů na oblast obecní policie;
-
zavedení efektivních nástrojů sloužících k vynucení plnění některých povinností stanovených zákonem o obecní polici, a to včetně případného zpřísnění stávajíc

Související dokumenty

Zákony

248/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
553/1991 Sb., o obecní policii
273/2008 Sb., o Policii České republiky
200/1990 Sb., o přestupcích
500/2004 Sb., správní řád
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
111/1994 Sb., o silniční dopravě
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
307/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
40/2009 Sb., trestní zákoník
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
1/1993 Sb., Ústava České republiky
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Vyhlášky

418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii