Důvodová zpráva k zákonu č. 246/2008 Sb., změna zákona o dani silniční

Vláda ČR Vydáno:
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daň silniční se uplatňuje v České republice od roku 1993. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že silniční dani podléhají vozidla s přidělenou registrační značkou v České republice a do konce roku 2003 i vozidla registrovaná v zahraničí a používaná k podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti. Od 1. ledna 2003 podléhají dani i vozidla nepoužívaná k podnikání, pokud jejich celková hmotnost činí alespoň 12 tun a jde o vozidla určená výlučně k přepravám nákladů (nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy). Od 1. ledna 2004 se z důvodu vstupu České republiky do EU počínaje 1. květnem 2004 již nezdaňují silniční daní vozidla registrovaná v zahraničí, ale jen vozidla registrovaná v registru silničních vozidel České republiky, a to na základě závazného pravidla platného v ES, dle kterého se zdaňují vozidla ve státě registrace. Po celé období, kdy je uplatňována silniční daň, mají vozidla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, sníženu sazbu daně.
V současné době jde o silniční vozidla (s výjimkou osobních automobilů), která splňují úroveň limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech EURO 2 (snížená sazba daně o 40 %) a EURO 3 a vyšší úrovně (snížená sazba o 48 %). Toto snížení končí 31. prosince 2007.
Právní úprava silniční daně se výrazně neměnila a zajišťuje od 1.1.2001 pro Státní fond dopravní infrastruktury pravidelný příj