Důvodová zpráva k zákonu č. 199/2010 Sb., změna zákona o daních z příjmů a zákona o rozpočtových pravidlech.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
A) Zhodnocení platného právního stavu
Zdaňování příjmů fyzických osob je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V současné podobě zákon o daních z příjmů neobsahuje žádnou zvláštní právní úpravu zdaňování příjmů plynoucích v souvislosti s emisí státních dluhopisů pro fyzické osoby. Zákon o daních z příjmů v rámci daně z příjmů fyzických osob obsahuje obecnou úpravu zdaňování příjmů fyzických osob plynoucích v souvislosti s držbou a zcizením dluhopisů.
Současná právní úprava rozpočtových pravidel neupravuje navrhovaný prodej státních dluhopisů fyzickým osobám. Proto se navrhuje provést uvedené úpravy, které jsou provázány s úpravou zákona o daních z příjmů.
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy
Úprava zákona si klade za cíl vyvážit výhody státních dluhopisů pro fyzické osoby, které spočívají zejména ve vyšší úrokové sazbě, než je u srovnatelných finančních produktů, pomocí daňových nástrojů tak, aby nedocházelo k nerovnosti na finančním trhu. Navrhuje se úrokový příjem po snížení o vyhlášenou prodejní cenu
opce
zdanit daní vybíranou srážkou ve výši 15 %. Zároveň se navrhuje příjmy ze zcizení státních dluhopisů pro fyzické osoby vyjmout z režimu osvobození od daně z příjmů fyzických osob.
C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právn