Důvodová zpráva k zákonu č. 24/2017 Sb., změna zákonů v souvisl . s přijetím zákona o rozpočtové zodpovědnosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 24/2017 Sb., změna zákonů v souvisl . s přijetím zákona o rozpočtové zodpovědnosti
K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
ministr financí
I. Obecná část
Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti provádí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (dále jen "návrh ústavního zákona").
Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy:
1.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
2.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3.
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
4.
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
5.
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
6.
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
7.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
8.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
9.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
10.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
11.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
12.
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
13.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
14.
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
15.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
16.
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
17.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
18.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
19.
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Hlavním cílem komplexní zákonné úpravy (ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, na něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon

Související dokumenty

Zákony

24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
234/2014 Sb., o státní službě
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Vyhlášky

324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015