Důvodová zpráva k zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
1. Přehled platné právní úpravy
1.1 Základními právními předpisy, které upravují organizaci, postavení a věcnou a územní působnost orgánů daňové správy, jsou:
- Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o ÚFO").
- Vyhláška č. 249/2010 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu.
1.2 Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou tzv. územních finančních orgánů (ÚFO), které tvoří:
- Generální finanční ředitelství (GFŘ)
- finanční ředitelství (FŘ)
- finanční úřady (FÚ)
ÚFO, resp. GFŘ jsou podřízeny Ministerstvu financí (MF) v postavení jeho resortní organizace.
1.3 ÚFO byly vytvořeny s účinností od 1. ledna 1991. FŘ je celkem 8, dohromady řídí 199 FÚ. Z nich je 76 umístěno v bývalých sídlech okresních úřadů, 12 v Praze, 4 v Brně, 3 v Ostravě.
1.4 Dne 16. června 2010 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jehož součástí je též komplexní novela zákona o ÚFO. Jejím prostřednictvím došlo zejména k vytvoření GFŘ jako celostátního zastřešujícího orgánu daňové správy, podřízeného MF. GFŘ vzniklo vyčleněním té části odborů MF, která se dosud zabývala především řízením ÚFO a výkonem správy daní.
2. Zhodnocení platného právního stavu
2.1 Za dobu existence stávajícího systému daňové správy je možné konstatovat, že se tento systém do značné míry osvědčil a splnil požadavky na něj kladené při jeho vzniku. Lze jej tedy v zásadě označit za vyhovující době, v níž dosud působil. Na straně druhé však ve vztahu k jakémukoliv systému nelze očekávat jeho trvalou neměnnost. Daňová správa se tak nemůže vyhnout dalšímu procesu modernizace a zvyšování efektivity, konfrontaci s nejrůznějšími novými sociálními a ekonomickými aspekty měnící se doby a konečně též prostým korekcím vyplývajícím z dosavadní zkušenosti s jejím praktickým fungováním. Současně je třeba zjednodušit a racionalizovat správu daní s cílem zamezit daňovým únikům a zvýšit motivaci k placení daní. Přitom je třeba považovat snižování administrativní zátěže, podporu podnikání, snížení daňové kvóty a zavedení transparentního systému správy a výběru daní za klíčové kroky vedoucí z dlouhodobého hlediska ke zvyšování hospodářského růstu a zvyšování daňového výnosu. Tyto cíle demonstrují potřebu širší daňové reformy, jejíž přirozenou součástí by měla být též reforma organizačního uspořádání a vymezení kompetencí předmětných orgánů.
2.2 S ohledem na poznatky z dlouhodobého fungování daňové správy je v rámci současného stavu ze strany MF, resp. samotné daňové správy dlouhodobě identifikován potenciál ke zlepšení zejména v těchto oblastech, majících přímý vztah k organizačnímu uspořádání daňové správy a k definování jejích kompetencí:
- "vnitřní" efektivita, v podobě dosažení úspornějšího a kvalitnějšího fungování organizace samé,
- "vnější" efektivita, tedy zkvalitnění výkonu samotné státní správy, především klíčových kompetencí ke správě daní,
- snižování administrativní zátěže a zvýšení "uživatelského" komfortu fyzických i právnických osob, vůči nimž orgány daňové správy vykonávají své
kompetence
,
- omezení daňových úniků,
- větší transparentnost systému správy daní,
- posílení spolupráce daňové správy s celní správou.
2.3 V případě "vnitřní" efektivity je obecným a dlouhodobým požadavkem posílení možností daňové správy si určovat interní strukturu, funkční organizaci a alokaci zdrojů v celé organizaci, s důrazem především na větší centralizaci a specializaci výkonu správy daní, na vytvoření efektivního centrálního systému hospodaření s majetkem státu, řízení lidských zdrojů, zajištění rozvoje vzdělávání zaměstnanců a zajištění efektivního využívání informačních technologií. Do konce roku 2010 fungoval v tomto ohledu nevyhovující roztříštěný stav v rámci daňové správy, v podobě existence osmi FŘ jako samostatných účetních jednotek. Ten se podařilo odstranit vytvořením jediné účetní jednotky pro celou daňovou správu v podobě GFŘ zřízeného od 1. ledna 2011 zákonem č. 199/2010 Sb., a to na obdobném principu jako již existující Generální ředitelství cel (GŘC). Současně tímto krokem došlo k zásadnímu posunu ve výše uvedeném směru k dosažení vyššího stupně "vnitřní" efektivity.
2.4 Míra zvýšení úspěšnosti boje daňové správy s daňovými úniky je přirozeně primárně svázána s mírou "vnější" i "vnitřní" efektivity soustavy jako celku. Kromě toho je však třeba ještě zmínit specifický aspekt Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) pro výkon správy daní v případě velkých, resp. specifických daňových subjektů (daňových subjektů s vysokým obratem, subjektů působících v neobvyklých a specifických oborech, subjektů, jejichž kontrola je extrémně časově a odborně náročná, a subjektů zapojených do významných řetězců; zároveň se většinou jedná o ty subjekty, jejichž přínos pro výši vybraných daní je zásadní; některé rizikové subjekty se naproti tomu nejvíce podílí na daňových únicích). Velkým a specifickým daňovým subjektům je ve většině států Evropy, a to nejen v rámci EU, ze strany daňové správy věnována zvláštní pozornost. Minimálně kontrola těchto subjektů je v zahraničí soustředěna do specializovaných útvarů, vyznačujících se vysokou odborností, operativností a jednotností řízení. Výše uvedeným zákonem č. 199/2010 Sb. dojde rovněž k vytvoření SFÚ v ČR, a to s účinností od 1. ledna 2012. Tento krok představuje významné zkvalitnění výkonu daňové kontroly, resp. správy daní jako celku a cestu k dalšímu omezení výskytu daňových úniků. Odhad fiskálního efektu SFÚ je možné částečně odvodit od efektu dosavadních oddělení specializované kontroly (OSK) ve srovnání s běžným kontrolním oddělením FÚ (zjednodušeně lze říci, že produktivita OSK je dvojnásobná). Vytvoření SFÚ lze současně chápat jako projev segmentace při konstituování soustavy orgánů daňové správy.
2.5 Jedním ze základních požadavků na fungování moderní státní správy jako celku, a tedy i daňové správy, je požadavek transparentnosti. Ačkoliv lze říci, že míra transparentnosti dlouhodobě nepatří mezi nejpalčivější problémy daňové správy, vytvoření GFŘ, resp. relativně autonomní soustavy ÚFO přináší tu míru samostatnosti, která umožňuje potřebné zvýšení nezávislosti fungování daňových orgánů. Ve vztahu k celní správě byl tento problém již v minulosti řešen vyčleněním GŘC z MF a vytvořením celní správy jako soustavy orgánů podřízené MF. Podobné uspořádání daňové správy představuje rovněž cestu k posílení spolupráce obou soustav.
2.6 Snahy o institucionální reformu daňové správy probíhají v České republice již řadu let. V průběhu roku 2008 byl tehdejší stav daňové správy v ČR mimo jiné posouzen ze strany Světové banky v rámci její technické asistence. V listopadu 2008 byl Světovou bankou předložen materiál "Zpráva o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů" (dále jen "Zpráva SB"), který se v řadě případů věnoval konkrétněji některým otázkám modernizace daňové správy. Zpráva SB hovoří o nezbytnosti vytvoření účinné, jednoduché a na klienta zaměřené správy příjmů, přičemž klíčové prvky reformy jsou dány zejména těmito klíčovými cíli:
A. Zlepš

Související dokumenty

Zákony

1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
150/2002 Sb., soudní řád správní
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
277/2009 Sb., o pojišťovnictví
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
284/2009 Sb., o platebním styku
189/2004 Sb., o kolektivním investování
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyhlášky

249/2010 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu