Důvodová zpráva k zákonu č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii o změně zákona o nemocenském pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii o změně zákona o nemocenském pojištění
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Dipl.-Pol.
Jana
Maláčová,
MSc.,
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené tímto koronavirem došlo od 11. března 2020 k uzavření základních škol a v měsících březnu a dubnu k uzavírání školských zařízení nebo zvláštních dětských zařízení, popřípadě jiných obdobných zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, a k uzavírání zařízení sociálních služeb (např. denní stacionáře). Na toto uzavírání, které bylo dlouhodobého charakteru (od března do června 2020), reagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) přijetím některých dočasných úprav k ošetřovnému upravenému v ustanovení § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), a zpracováním zákona č. 133/2020 Sb., ve znění zákona č. 230/2020 Sb. a zákona č. 255/2020 Sb.; platnost opatření podle tohoto zákona skončila dnem 30. června 2020. Právní úprava finančního zabezpečení rodičů po několik měsíců pečujících o menší děti byla založena na zásadě, že těmto rodičům bude po dobu péče o dítě poskytována dávka nemocenského pojištění - ošetřovné - avšak za modifikovaných podmínek proti „obvyklému“ stavu.
Nejvýraznějšími odchylkami byly možnosti pobírat ošetřovné
-
při péči o širší okruh osob (dětí), neboť došlo k rozšíření definice dětského zařízení o zařízení, která byla pro účely ošetřovného považována za dětské / školské zařízení, z důvodu jejichž uzavření bylo poskytováno ošetřovné (např. denní stacionáře), a ošetřovné bylo poskytováno osobám ve stupni závislosti bez ohledu na věk v těchto zařízeních umístěných,
-
po celou dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2020,
-
když zaměstnanec neumístil dítě do otevřené školy, školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, s ohledem na možnost ohrožení jeho

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
500/2004 Sb., správní řád
1/1993 Sb., Ústava České republiky
108/2006 Sb., o sociálních službách
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vyhlášky

564/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
16/2005 Sb., o organizaci školního roku