Důvodová zpráva k zákonu č. 203/2017 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 203/2017 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády
Mgr.
Michaela
Marksová
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Důchodový věk je v rámci důchodového systému ČR upraven v příloze k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zatím poslední rozhodnutí o úpravě nastavení důchodového věku je datováno rokem 2011, kdy byl přijat zákon č. 220/2011 Sb., který přinesl nové znění přílohy k zákonu o důchodovém pojištění. Tento zákon byl přijat v rámci vypořádání se s nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 135/2010 Sb., avšak jednalo se o úpravu, která nesouvisela přímo s tímto nálezem. Zvláštností tohoto nastavení důchodového věku je, že došlo k prodloužení procesu zvyšování důchodového věku bez stanovení pevné cílové hranice. Důchodový věk mužů se i po dosažení 65 let má nadále zvyšovat o dva měsíce za každý rok. U žen bylo přistoupeno nejen k prostému prodloužení procesu zvyšování důchodového věku o 4 měsíce ročně bez "zastropování", ale dočasně bylo zvýšeno tempo (od ročníku narození 1956) zvyšování důchodového věku o 6 měsíců za jeden rok. K definitivnímu sjednocení důchodového věku mužů a žen (bez ohledu na počet vychovávaných dětí) tak dojde podle současného nastavení v roce 2041 pro pojištěnce narozené v roce 1975, kdy u těchto pojištěnců má důchodový věk činit 66 let a 8 měsíců. Po úplném sjednocení důchodového věku bude podle současného právního stavu tempo zvyšování důchodového věku opět automaticky nastaveno tak, že se důchodový věk bude jednotně zvyšovat o dva měsíce za rok pro muže i ženy.
Cílem navrhovaného zákona úpravy je