Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2014 Sb., změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2014 Sb., změna zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Mgr.
Richard
Brabec
ministr životního prostředí
A. OBECNÁ ČÁST
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
            SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
 
           1. Základní identifikační údaje
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,  I
I o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise
skleníkových plynů, a I I další související zákony I I-------------------------------------------I--------------------------------I I Zpracovatel / zástupce předkladatele: I Předpokládaný termín nabytí I I Ministerstvo životního prostředí I účinnosti, v případě dělené I I I účinnosti rozveďte I I I 01.01.2015 I I-------------------------------------------I--------------------------------I I Implementace práva EU: (pokud zvolíte Ano): I I - uveďte termín stanovený pro implementaci: Nestanoven - adaptace na I I nařízení EU I I - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne I I----------------------------------------------------------------------------I I 2. Cíl návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I 1. Zavedení povinnosti vrácení neoprávněně přidělených povolenek a I I stanovení sankcí za jejich nevrácení. I I 2. Zrušení povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování I I množství emisí skleníkových plynů Ověřovatelé budou muset i nadále získat I I pro výkon své činnosti akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, I I autorizace vydávaná Ministerstvem životního prostředí podle zákona o I I ochraně ovzduší již nebude potřeba. I I 3. Zrušení správního poplatku ve výši 3000 Kč za změnu povolení k emisím I I skleníkových plynů. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3. Agregované dopady návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano I I----------------------------------------------------------------------------I I - zvýšení příjmů o cca 26 mil. Kč (hrubý odhad) za nevrácení I I neoprávněně přidělených povolenek - 70% státní rozpočet, 30% příslušný I I kraj - bod 1.3.1 Důvodové zprávy I I - navrhované změny představují snížení i navýšení administrativní zátěže I I (celkově jde o
marginální
hodnoty) - Ministerstvo životního prostředí, I I Celní správa - bod 1.3.1 a 2.2.3 Důvodové zprávy, I I - snížení příjmu státního rozpočtu o 120 tis. Kč při zrušení správního I I poplatku za změnu plánu k emisním skleníkových plynů - bod 3.3.1 Důvodové I I zprávy. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano I I----------------------------------------------------------------------------I I - snížení i navýšení administrativní zátěže - provozovatelé zařízení - I I bod 1.3.1 a 2.2.3 Důvodové zprávy, I I - snížení nákladů na správní poplatky (celkem 120 tis. Kč) - provozovatelé I I zařízení - bod 3.3.1 Důvodové zprávy I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano I I----------------------------------------------------------------------------I I - příjem z pokut za nevrácení neoprávněně přidělených povolenek I I (hrubý odhad 8 mil. Kč) - kraj, ve kterém se zařízení nachází - bod 1.3.1 I I Důvodové zprávy. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.4 Sociální dopady: Ne I I----------------------------------------------------------------------------I I - I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.5 Dopady na životní prostředí: Ne I I----------------------------------------------------------------------------I I - I I----------------------------------------------------------------------------I
Novela zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů – povinnost vrácení neoprávněně přidělených povolenek a ukládání sankcí za jejich nevrácení
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Cílem novely je adaptace na nařízení Komise (EU) č. 389/2013, o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady