Důvodová zpráva k zákonu č. 153/2007 Sb., změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Vláda ČR Vydáno:
Obecná část
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení“). Tento zákon upravuje okruh poplatníků, způsob stanovení pojistného a příspěvku a způsob odvodu těchto plateb. Poplatníky jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. Zaměstnavatelé odvádějí pojistné za sebe a za své zaměstnance.
Do 31. prosince 2006 byl vyměřovací základ zaměstnavatele pro odvod pojistného upraven spolu s vyměřovacím základem zaměstnance v § 5 zákona o pojistném na sociální zabezpečení jako úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Od 1. ledna 2007 chybí v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení definice vyměřovacího zá

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
37/2007 Sb., ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
1/1993 Sb., Ústava České republiky
153/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Nařízení vlády

39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti