Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky vychází z usnesení vlády České republiky č. 465 ze dne 12.5.2003, kterým byl schválen návrh věcného záměru zákona o celní správě, a z vládou projednaného materiálu "Dopady vstupu České republiky do Evropské unie na celní orgány", ke kterému bylo přijato usnesení vlády České republiky č. 653/2002. Toto usnesení obsahuje mimo jiné úkol pro ministra financí projednat s dotčenými rezorty možnosti převzetí některých kompetencí nebo využití uvolněných personálních zdrojů celních orgánů po vstupu České republiky do Evropské unie pro jiné resorty.
Vstup České republiky na jednotný vnitřní trh EU znamená pro celní orgány ČR i další instituce významné změny jejich kompetencí, vzájemných vazeb, forem i úrovně koordinace vykonávaných činností. Tyto změny zásadně ovlivní rozsah i obsah vykonávaných činností v porovnání se stavem před vstupem do Evropské unie. Kromě legislativního sjednocení činností všech celních správ členských států Evropské unie, které musí být provedeno před datem nabytí účinnosti smlouvy o vstupu do Evropské unie, musí každá kandidátská země připravit vlastní řešení administrativně kapacitních problémů své státní správy vyvolaných vstupem do EU. Toto významně ovlivní celní orgány České republiky jak z hlediska budoucích kompetencí a postavení ve struktuře státních orgánů, tak i z hlediska organizačního uspořádání a personálního zajištění.
Od prvního dne členství v Evropské unii budou muset celní orgány České republiky zrušit pravidelné celní kontroly pohybu zboží přes vnitřní hranici, tedy společnou hranici s dalšími členskými státy. Dále užívané pojmy vnitřní, či vnější hranice Evropské unie jsou míněny ve smyslu pravidelné kontroly pohybu zboží pro celní a daňové účely, která je v kompetenci celních orgánů. Tím není dotčen systém hraničních kontrol na budoucí vnitřní a vnější hranici ve smyslu definice Schengenského acquis, kde je hlavním gestorem Ministerstvo vnitra.
Nezbytné změny priorit v dosavadní činnosti a povinnost zajištění nových funkcí celních orgánů vyvolaných vstupem do Evropské unie jsou tak závažné, že se musí nutně projevit i v jejich organizační a personální struktuře.
Ministerstvo financí vycházelo při přípravě komplexní legislativní úpravy kompetencí celních orgánů z toho, že by měly být prioritně navrhovány
kompetence
a činnosti, které by celní orgány vykonávaly k zajištění jiných činností, než které jsou v přímé působnosti Ministerstva financí, např. ve prospěch územních finančních orgánů, a to zejména formou poskytování "servisu" a služeb (asistenčních činností) při ochraně majetku a osob při výkonu jejich působnosti. Současně se však předpokládá, že celní orgány budou sdílet některé stávající
kompetence
s jinými orgány státní správy, jakož i že budou vytvořeny
kompetence
zcela nové, a to zejména v oblasti kontrolních činností nejrůznějšího charakteru.
Při zpracování návrhu zákona byly zohledněny jak úkoly, které orgány celní správy