Důvodová zpráva k zákonu č. 92/2017 Sb., změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 92/2017 Sb., změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
1.1. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Mezinárodní spolupráce při správě daní ze své povahy probíhá na základě instrumentů evropského a mezinárodního práva. Mezinárodní spolupráce při správě daní má několik základních rovin:
-
výměna informací,
-
na žádost,
-
automaticky nebo
-
z vlastního podnětu
-
doručování,
-
účast na řízeních, dílčích řízeních a postupech a
-
provádění souběžných daňových kontrol.
Evropské právo
V evropském právu jde (s výjimkou nepřímých daní) zejména o směrnici Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnice DAC) ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (tzv. směrnice DAC II) a směrnice Rady (EU) 2015/2376 (tzv. směrnice DAC III).
Směrnice DAC III zavádí automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem (v návrhu zákona označovaných pouze jako předběžná daňová rozhodnutí) a o předběžných posouzeních převodních cen.
Mezinárodní právo
V mezinárodním právu jde zejména o multilaterální Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, vyhlášenou pod č. 2/2014 Sb. m. s. (tzv. Štrasburská úmluva), a o smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a smlouvy o výměně informací v daňových záležitostech (tzv. smlouvy TIEA).
Automatická výměna informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen není mezinárodním právem normována.
Právo České republiky
Výše uvedené mezinárodněprávní a evropskoprávní instrumenty jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“).
1.2. Automatická výměna informací
V současné době zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní obsahuje dva režimy automatické výměny informací. V prvním režimu jsou podle § 13 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které jsou pro Generální finanční ředitelství dostupné (ať již z vlastní činnosti, nebo od příslušného správce daně, či případně v budoucnu od jiných správních orgánů). Ve druhém režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které následně oznamují správci daně. Tento druhý režim je upraven ve zvláštním oddíle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, který je transpozicí směrnice DAC II1). Předložený návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zavádí třetí režim automatické výměny informací, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen, přičemž výměna těchto informací není, stejně jako u druhého režimu, vázána na princip dostupnosti informací.
Automatická výměna informací představuje jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Postupně dochází k jejímu rozšiřování do dalších oblastí, ve kterých se to ukáže potřebné nebo užitečné.2)
1.3. Daňová stanoviska s přeshraničním prvkem
Žádný předpis České republiky nezakotvuje automatickou výměnu informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem. Informace o těchto stanoviscích je možné vyměňovat pouze na základě žádosti (§ 9 an. zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní) nebo je možné je předávat jinému státu z vlastního podnětu (§ 14 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní).
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2.1. K legislativnímu řešení
Povinnost automaticky vyměňovat informace o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem není dnes v českém právním řádu obsažena. V rámci hodnocení dopadu regulace (RIA) byly zvažovány následující tři možnosti postupu z hlediska změny právního řádu ČR:
0.
Neprovedení žádné legislativní změny.
2.
Zrušení všech instrumentů, které mají být předmětem výměny.
Po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých variant, které jsou blíže popsány v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, byla zvolena varianta 1, tj. novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tato varianta nejvhodněji zajistí implementaci směrnice DAC III a tím naplnění závazků České republiky, které pro ni vyplývají z jejího členství v Evropské unii.
2.2. Předběžné daňové rozhodnutí a předběžné posouzení převodních cen
Návrh zákona je předkládán především v návaznosti na nutnost implementace směrnice DAC III, jejíž transpoziční lhůta je stanovena do 31. prosince 2016. Tato směrnice pozměňuje a doplňuje směrnici DAC, která je transponována zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní. Navrženou novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl, kterým se zavádí povinná automatická výměna informací o
daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem, tedy o
předběžných daňových rozhodnutích
a
předběžných posouzeních převodních cen
. Vydávání daňových stanovisek, která usnadňují důsledné a transparentní uplatňování práva, je běžnou praxí i v Evropské unii.
V ČR taková stanoviska představují především rozhodnutí o závazném posouzení vydávaná podle § 132 a § 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a odpovídajících hmotněprávních předpisů, zejména podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Typickým příkladem je „rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami“ vydávané podle § 38nc zákona o daních z příjmů. Jedná se o relativně běžný instrument ve většině daňových systémů, jehož cílem je zajistit optimální nastavení převodních cen ve skupině podniků, a tím odpovídající rozdělení daňového základu mezi různé státy, pokud jde o přeshraniční transakce. Zákon o daních z příjmů upravuje i další situace, kdy lze vydat závazné posouzení, avšak ty často postrádají přeshraniční prvek.
Rozhodnutí o závazném posouzení jsou vydávána rovněž v kontextu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), např. podle § 47a zákona o dani z přidané hodnoty je předmětem závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění. Tato rozhodnutí však nebudou předmětem výměny, ne

Související dokumenty

Zákony

92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
40/2009 Sb., trestní zákoník
105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Mezinárodní smlouvy

2/2014 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
49/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu