Důvodová zpráva k zákonu č. 191/2018 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Ing.
Andrej
Babiš
Ing.
Jaroslava
Němcová
MBA
Předseda vlády
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje dvě opatření v oblasti důchodového pojištění; první opatření spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 9 % průměrné mzdy na 10 % průměrné mzdy a druhé opatření spočívá ve zvýšení důchodu o 1 000 Kč měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy
Zvýšení základní výměry důchodu na 10 % průměrné mzdy
Podle současné právní úpravy v zákoně o důchodovém pojištění se důchod skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry důchodu, která je jednotná a je stanovena v pevné částce (9 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na desetikoruny směrem nahoru), a z procentní výměry důchodu.
Určitá obdoba základní výměry důchodu byla obsažena již v zákoně č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který obsahoval pevnou složku důchodu. Starobní (invalidní) důchod se skládal ze základní částky, kterou tvořila jednak pevná roční částka 8 400 Kčs, jednak pohyblivá částka 20 % průměrného ročního výdělku za posledních pět nebo deset let podle toho, co bylo pro pojištěnce výhodnější, a z částek zvyšovacích (za prvních dvacet let pojištění 0,4 % za každý rok pojištění v tomto období, za každý další rok pojištění 0,8 % a za dobu pojištění po šedesátém roce věku 2 % průměrného ročního výdělku za každý rok pojištění). V důchodovém systému se tak poprvé objevily redukční prvky, kdy k diferenciaci ve výši důchodu docházelo na základě rozdílného procentního zápočtu za dobu pojištění. Tato obdoba základní výměry důchodu však nebyla zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, převzata a výše důchodu byla v zásadě stanovena pouze procentně (např. 50 % průměrného ročního výdělku).
V roce 1990 byla zavedena zvláštní sociální dávka, a to státní vyrovnávací příspěvek, který sloužil k „
vyrovnání dopadu zvýšení některých maloobchodních cen na obyvatelstvo
“, které souviselo s ekonomickou reformou a deregulací cen spuštěnou v polovině roku 1990. Na příspěvek měly nárok všechny osoby, tedy i poživatelé důchodu prostřednictvím plátce důchodu. Původní výše příspěvku činila 140 Kčs měsíčně. Státní vyrovnávací příspěvek se postupně zvyšoval a následně se transformoval na tzv. pevnou částku zvýšení důchodu, která ke dni přijetí zákona o důchodovém pojištění činila 680 Kč měsíčně. Toto pevné zvýšení důchodu bylo převzato do zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále jen „zákon o dů