Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Mgr. et Mgr.
Adam
Vojtěch,
MHA,
Ministr zdravotnictví
I. Obecná část
A) Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava plnění povinností plátců pojistného je z hlediska řešené problematiky obsažena především v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Podle ustanovení § 24 odst. 2 tohoto zákona platí, že:
„Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání 32) za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajiště