Důvodová zpráva k zákonu č. 138/2011 Sb., změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část:
I. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení potřebnosti navrhované změny zákona
Současná úprava pravidel, které stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je v části, která stanoví termín splatnosti doplatku pojistného, zcela odlišná od pravidel placení doplatku pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která stanoví zákon č.