Důvodová zpráva k zákonu č. 322/2003 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o správě daní a poplatků

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava daně z přidané hodnoty podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je v zásadě v souladu s předpisy Evropské unie, které upravují uplatňování této daně. Hlavním cílem navrhované novely je provést další dílčí kroky ve sblížení daňového práva České republiky s předpisy Evropské unie týkající se sladění postupu při vracení daně, konkrétně se směrnicemi ES 79/1072/EHS a 86/560/EHS. Nejvýznamnějším krokem je návrh na snížení výše obratu pro povinnou registraci, a to z dosavadních 750 000 Kč za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce resp. ze 3 mil. Kč za rok na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (současně se změní i délka období pro určení obratu pouze na 12 kalendářních měsíců). I po tomto snížení však výše obratu bude výrazně vyšší, než je úroveň platná v členských státech EU.
Dále jsou navrhována některá upřesnění a doplnění legislativně technického charakteru, která nevyplývají z požadavků Evropské unie, ale nejsou s jejími předpisy v rozporu. Touto novelou by tedy mělo být dosaženo pouze částečné slučitelnosti s právem Evropské unie. Plné slučitelnosti bude dosaženo až po schválení nového znění zákona o DPH, které je již Ministerstvem financí připravováno.
Další rozsáhlejší změny podle Šesté směrnice, které by byly z legislativně technických důvodů obtížně realizovatelné, jako např. vymezení předmětu daně, vymezení zdanitelných plnění osvobozených od daně, úprava postupu při uplatňování odpočtu daně, doplnění zvláštních způsobů uplatňování daně pro cestovní kanceláře, použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti a investiční zlato a další obdobné změny, budou realizovány až v rámci nového zákona o DPH. V tomto novém zákoně budou také doplněna pravidla pro přechodnou úpravu zdanění mezi členskými státy EU podle Šesté směrnice ES (jedná se o režim tzv. intrakomunitárních dodávek). Tato pravidla vnitřního trhu mohou být uplatňována až po vstupu České republiky do EU.
V novém zákonu o DPH nebudou řešeny některé problémy, u kterých již úspěšně proběhlo jednání o tzv. přechodných obdobích nebo o případných delších výjimkách, tato jednání byla uzavřena v listopadu 2001. Jedná se o uplatnění snížené sazby daně u dodávek tepla a stavebních prací a stavebních objektů pro bydlení do 31.12.2007, tedy po určitou dobu i po předpokládaném datu vstupu do EU. Dále se jedná o výjimku, kdy po snížení obratu pro povinnou registraci plátců DPH na úroveň 1 mil. Kč (cca 35 000 EUR) ročně, které bude obsaženo v návrhu nového zákona o DPH, nebude nutné obrat dále snižovat, i když i po snížení bude nadále výrazně vyšší, než je úroveň obecně platná pro členské státy EU.
Konkrétní zdůvodnění jednotlivých ustanovení je uvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy.
2. Vztah k dosavadním právním předpisům
Navrhovaným zákonem je prováděna novelizace zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vztah k Ústavě České republiky
Navrhované právní řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
4. Vztah k mezinárodním smlouvám
Navržená úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
5. Slučitelnost s právem Evropské unie
Oblast daně z přidané hodnoty je upravena především Šestou směrnicí Rady ze dne 17. května 1977 (77/388/EHS), která byla několikrát novelizována. Pro vracení daně z přidané hodnoty platí směrnice 79/1072/EHS a 86/560/EHS, které byly také zčásti promítnuty do příslušných ustanovení navrhovaného zákona. Plně budou promítnuty v rámci nového znění zákona o DPH.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah
Z hlediska důsledků na příjmy státního rozpočtu budou mít především ta ustanovení návrhu zákona, která se týkají snížení výše obratu pro povinnou registraci. Toto snížení výše obratu pro povinnou registraci plátců daně by mělo vstoupit v platnost již v průběhu roku 2003 a bude znamenat zvýšení počtu plátců daně a tím i výnosů u daně z přidané hodnoty, tento přínos však bude v roce 2003 kompenzován uplatněním nároku na odpočet daně u majetku pořízeného za ceny včetně daně při této změně režimu (z neplátce daně n