Důvodová zpráva k zákonu č. 255/1994 Sb., o správě daní a poplatků

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Uplynulé téměř dva roky, ve kterých jsou daně spravovány podle nové procesní normy prokázaly, že její instituty i systematika potřebám správy daní vyhovují. Norma je postupně dolaďována při novelách jednotlivých hmotněprávních daňových předpisů a naopak jednotlivé hmotněprávní daňové předpisy jsou dávány do souladu s touto procesní normou tak, aby daňová soustava tvořila ucelený systém s vlastním procesem.
V novelách daňových zákonů, které jsou navrhovány s účinností od 1.1.1995, dochází ve vztahu k procesu ke dvěma zásadním změnám.
Z části sedmé jsou vyjímána ta ustanovení, která náleží k dani z příjmů a do procesní normy byla zahrnuta původně jen z důvodů ústavní dělby legislativních působností mezi Federální shromáždění a národní rady republik jako ustanovení, která nemohla být zařazena do zákona FS. Tato ustanovení upravují výlučně bližší podmínky řízení pro jednotlivé daně a daňového poplatníka či plátce toto uspořádání nutí k tomu, aby tato speciální ustanovení jednotlivých daní hledal mezi obecnými procesními pravidly, tedy pravidly, která propojují celou soustavu daní a jejichž míra obecnosti tomu odpovídá. Tato změna v systematice daňových zákonů zjednoduší a zlepší orientaci daňových subjektů v právních normách a zkvalitní tak průběh plnění jejich daňových povinností.
Dále dochází ke sjednocení sankcí v daňové soustavě a to tak, že dosud uplatňovaná speciální úprava v nepřímých daních se vypouští a tyto daně přecházejí na bazi obecného procesu.
K další významné úpravě dochází v oblasti mlčenlivosti, která byla znovu posouzena a zvážena potřeba poskytování údajů mezi správci daní a správci sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a úřadů práce. Navržená novela přesně vymezuje okruh údajů, které je možno pro srovnání plnění povinnosti stejných subjektů si mezi těmito orgány bez souhlasu daňového subjektu a pojištěnce předávat. Obdobná úprava je navržena i v zákonech o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Dále navržené poskytování identifikačních údajů statistickým a katastrálním úřadům vyloučí duplicitu nákladů poskytovaných ze státního rozpočtu na jejich ověřování.
Na základě poznatků ministerstva financí získaných v souvislosti s přípravou na zavedení majetkových přiznání se navrhuje tento institut ze zákona o správě daní a poplatků vypustit.
Zavedení majetkových přiznání bylo zdůvodněno potřebou:
- zjistit majetkové poměry fyzických a právnických osob k určitému datu a zjistit výši majetkových přírůstků porovnáním údajů uvedených v přiznáních k majetku podávaných v dalších časových obdobích. S využitím těchto informací vyhodnotit správnost přiznané daně z příjmů,
- znemožnit nebo alespoň ztížit praní špinavých peněz, event.majetek získaný tímto způsobem zatížit daní z příjmů.
Pokud jde o otázku praní špinavých peněz nelze počítat s tím, že by přiznání k majetku mohlo sloužit jako nástroj, který by mohl tuto činnost postihnout. K tomu je třeba přijmout speciální právní úpravu shodnou s obdobnými úpravami ve vyspělých zemích. Proto je již také projednáván návrh zákona, který se těmito otázkami zabývá.
Přiznání k majetku by mělo přispět k omezení daňových úniků a mělo by povahu důkazního prostředku, který umožní finančnímu úřadu doměřit daň z příjmů, dojde-li k závěru, že majetkový přírůstek byl pořízen z nezdaněných příjmů (poplatník neprokáže, že majetkový přírůstek byl pořízen ze zdaněných příjmů).
Pokud by přiznání měla plnit tento účel, bylo by nutné provádět v dostatečném rozsahu kontrolu zejména prvního přiznání, neboť lze očekávat spekulativní nadhodnocení majetku a tím omezení využitelnosti majetkových přiznání v dalších letech. Pokud jde o kontrolu majetkových přiznání