Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2022 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2022 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a některých dalších zákonů
Obecná část
Návrh zákona přináší do oblasti základního důchodového pojištění rozšíření okruhu náhradních dob pojištění, a to o tzv. nezprostředkované pěstouny, popř. další osoby v obdobném postavení ve smyslu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Návrh cílí na osoby s dětmi svěřenými do péče před 1.1.2022, kterým zajišťuje účast na důchodovém pojištění, stejně jako před novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, neboť odebrání této výhody by i vzhledem ke krátké legisvakanci zákona č. 363/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 359/1999 Sb., mohlo představovat zásadní zásah do jejich práv. Návrh rovněž přináší možnost nepříspěvkové účasti na důchodovém pojištění v tzv. adaptačním dvouletém období pro osoby, které přijaly do náhradní rodinné péče (svěřenectví či pěstounské péče) dítě/děti po 31.12.2021, k překonání prvních často náročných období sžívání se rodiny a příchozích dětí.
Cílem je zajistit pro tyto osoby po změnách účinných od 1.1.2022 alespoň po přechodnou dobu tzv. nepříspěvkovou účast na důchodovém pojištění, tedy takovou, která není spojena s povinností platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Díky tomu se tyto osoby mohou podobně jako před 1.1.2022 více zaměřit na samotnou péči a nemusejí se zabývat potřebou zajistit si během péče účast na důchodovém pojištění z jiného titulu, např. výkonem výdělečné činnosti, dobrovolnou účastí podmíněnou placením pojistného nebo jiným typem náhradní doby pojištění. Získání doby účasti na důchodovém pojištění (příspěvkové či nepříspěvkové) v zákonem předepsaném rozsahu je jednou z podmínek nároku na každou z dávek důchodového pojištění, tedy na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod; splnění této podmínky se nevyžaduje jen ve výjimečných případech.
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy
Účast pěstounů na důchodovém pojištění je řešena v § 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), které se v průběhu času několikrát změnilo.
Od roku 1996 byli důchodového pojištění účastni pouze pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
Od 1.6.2005 (zákon č. 168/2005 Sb.) zakládal účast na důchodovém pojištění nejen výkon pěstounské péče v zařízeních podle zvláštního právního předpisu (§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ale tato úprava se rozšířila také na pěstouny, kterým byla za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., tj. na pěstouny, kteří měli v pěstounské péči tři nebo více dětí, nebo alespoň jedno dítě s těžkým zdravotním postižením.
Další významná změna nastala od 1.1.2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 401/2012 Sb., který okruh důchodově pojištěných pěstounů podstatně rozšířil. Od tohoto data byly důchodového pojištění účastny osoby pečující o dítě a osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna [§ 4a písm. b) a c) a