Důvodová zpráva k zákonu č. 260/2022 Sb., změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 260/2022 Sb., změna zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění
I. Obecná část
1 Zhodnocení platné právní úpravy
Podle stávající zákonné právní úpravy obsažené v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb."), je částka vyměřovacího základu za osoby, za něž je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát1), (dále jen "státní pojištěnci"), stanovena na 13 088 Kč za osobu a měsíc. Zároveň je ovšem prostřednictvím nařízení vlády částku vyměřovacího základu pro každý kalendářní rok možné změnit, a to do 30. června roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro nějž se vyměřovací základ takto stanoví. Pro rok 2022 bylo této možnosti využito a vyměřovací základ je stanoven nařízením vlády č. 252/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem poj