Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2023 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2023 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
V současné době je platný zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 je předkládán návrh nového zákona o veřejných dražbách, který zcela nahradí dosavadní právní úpravu. Předložený návrh změnového zákona je předkládán v přímé souvislosti s návrhem nového zákona o veřejných dražbách a zohledňuje změny dotčených právních předpisů, které je nezbytné realizovat.
Zhodnocení platného právního stavu ve vztahu k dotčeným právním předpisům
• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Provádění veřejných dražeb je živnostenským zákonem upraveno v rámci:
-
vázané živnosti "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách"
Požadovaná odborná způsobilost:
a)
vysokoškolské vzdělání, nebo
b)
vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
c)
střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
d)
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
-
koncesované živnosti "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných"