Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2023 Sb., změna zákona o ochraně veřejného zdraví a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2023 Sb., změna zákona o ochraně veřejného zdraví a některých dalších zákonů
Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Systém kontroly nezávadnosti vody, který vychází ze směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, a který je do současných právních předpisů České republiky plně implementován, se soustřeďuje na kontrolu kvality vody na kohoutku u spotřebitele. Tento způsob nelze považovat za dostatečně preventivní, jelikož ve chvíli, kdy laboratorní kontrola zjistí nevyhovující kvalitu vody, již není možné odběratele nijak ochránit. Proto byl na základě Směrnice Komise EU 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě (dále i "směrnice 2015/1787) a s využitím materiálů vydávaných Světovou zdravotnickou organizací do české legislativy od roku 2017 zaveden proces posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, čímž byla výrazně zlepšena možnost prevence havárií a epidemií vyvolaných závadnou vodou.
Podle platné právní úpravy musí provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu provádět kontroly kvality surové vody a vody upravované. Rozsah a zaměření této kontroly má vycházet z posouzení rizik, ovšem dostupnost vhodných dat pro vypracování kvalitní analýzy může být omezená. Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (dále i "směrnice 2020/2184") vychází z původní směrnice, tzn. veškeré principy ochrany veřejného zdraví zůstávají zachovány a jsou dále rozšířeny např. o nové ukazatele zařazenými na základě pokročilejšího výzkumu v oblasti chemických látek a jejich účinků na lidské zdraví, laboratorních metod apod., ale především dochází k zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec. Nová směrnice učinila zpracování řízení a posouzení rizik povinné, značně rozšířila jeho pojetí a stanovila přesný rámec včetně toků dat mezi jednotlivými dotčenými subjekty.
Stávající vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje požadavky na hračky, přičemž tato skutečnost již neodpovídá rozvržení kompetencí mezi jednotlivými státními orgány a orgány dozoru. Vlastní požadavky na výrobky pro děti ve věku do 3 let jsou dnes z velké části upraveny harmonizovanou legislativou EU, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH). Rovněž se objevují problémy ve vztahu k požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. Vysoká úroveň ochrany zdraví spotřebitele je již nyní zaručena obecnou unijní legislativou. Zrušená vyhláška bude nahrazena metodikou.
Současný právní stav týkající se problematiky jakosti pitné vody neporušuje ani se nijak nedotýká zásady zákazu diskriminace nebo rovnosti mužů a žen.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Vzhledem k tomu, že směrnice 2020/2184 z velké části vychází z původní směrnice 98/83/ES, je značná část požadavků této směrnice již plně implementována do současných právních předpisů. Mezi nové požadavky patří především posuzování a řízení rizik, které je velmi komplexní a klade důležitost na propojení s dalšími požadavky vycházejícími z ostatních evropských předpisů (například Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky).
Směrnice 2015/1787 umožňovala omezit přístup založený na posouzení rizik pouze na monitorovací aspekty, proto bylo na evropské úrovni vyhodnoceno jako žádoucí zavést komplexní přístup k bezpečnosti vody založený na posouzení rizik, který zahrnuje celý zásobovací řetězec (od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod až po místo spotřeby). Dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody je tedy nezbytné upravit podle současných požadavků požadovaných směrnicí 2020/2184. Nově je požadováno trojstupňové posuzování a řízení rizik:
a)
posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru surové vody, jehož účelem je zmapování míst odběru, ochranných pásem i jejich širšího okolí a určení hlavních nebezpečí (pro kvalitu vody), které zde hrozí. Důležitým aspektem je monitorování podzemních a povrchových zdrojů v těchto oblastech v širokém spektru různých polutantů a zpřístupnění těchto výsledků provozovatelům vodovodů, kteří budou mít dokonalejší přehled o kvalitě surové vody. V rámci tohoto posouzení je kladen důraz i na stanovení vhodných opatření. Tato část však není předmětem navrhované právní úpravy zákona o ochraně veřejného zdraví, pouze je na ni odkazováno;
b)
posouzení a řízení rizik každého systému zásobování (vodovodu), tj. riziková analýza celého systému od zdroje vody až po konec distribuční sítě. Tato část již byla z velké části dříve implementována v národní legislativě, viz stávající znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3c);
c)
posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody (vnitřních vodovodů), se zaměřením především na olovo a legionely. Vypracování posouzení bude vyžadováno v tzv. prioritních prostorech, které jsou legislativně definovány. Podle výsledků posouzení pak musí být činěna různá opatření pro eliminaci rizik.
Na základě návrhu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
205/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
500/2004 Sb., správní řád
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Nařízení vlády

86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Vyhlášky

84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
252/2004 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy