Stravenkový paušál a stravenky - daňové limity 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách, a to zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (zahrnujeme sem i poskytování stravenek) a poskytování peněžitého příspěvku na stravování. V článku si uvedeme změny v daňových limitech pro rok 2022 pro osvobození stravenkového paušálu od daně z příjmů u zaměstnanců a pro uplatnění stravenky do daňových výdajů u zaměstnavatele.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Stravenkový paušál a stravenky – daňové limity 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Nepeněžní plnění zaměstnavatele – poskytování stravenek
  
Daňové řešení u zaměstnance
Dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), je
od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.
Na toto osvobození od daně z příjmů u zaměstnance nemá vliv výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování a rovněž tak výše poskytnutého nepeněžního plnění zaměstnavatele, a to ani v tom případě, kdyby zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům stravování zdarma.
V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky, a to buď za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatně, pak na straně zaměstnanců je nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti v plné výši.
  
Daňové řešení u zaměstnavatele
Na základě znění
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jsou daňově uznatelnými výdaji (náklady) zaměstnavatele příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění
až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, přičemž se u zaměstnavatele za zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů považuje i poskytování stravenek
Pro rok 2022 činí na základě vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 118 Kč, takže v roce 2022 je u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem) výše
příspěvku na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnanci
až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % z částky 118 Kč, tedy 82,60 Kč. Část poskytnutého nepeněžitého příspěvku nad výše uvedený limit příspěvku na stravování je u zaměstnavatele daňově neuznatelným výdajem (nákladem).
 
Peněžní plnění zaměstnavatele – poskytování stravenkového paušálu
  
Daňové řešení u zaměstnance
Dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je
od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozen peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
Připomínáme, že z výše uvedeného vyplývá, že pro osvobození peněžitého příspěvku u zaměstnance je stanovena pouze limitní výše peněžitého příspěvku za jednu směnu, ale není stanovena podmínka pro toto osvobození odpracování alespoň tří hodin během stanovené směny.
Pro rok 2022 činí na základě vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 118 Kč, takže v roce 2022 je
u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů peněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravování
(stravenkový paušál) až do výše 70 % z částky 118 Kč za jednu směnu, tedy
82,60 Kč
. Část poskytnutého peněžitého příspěvku nad výše uvedený limit příspěvku na stravování je u zaměstnance jeho zdanitelným příjmem.
  
Daňové řešení u zaměstnavatele
Dle znění
§
24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP je daňově uznatelným výdajem (nákladem) zaměstnavatele peněžitý příspěvek na stravování,
a to v plné výši poskytnutého peněžitého příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci na jeho stravování.
Nezbytnou podmínkou daňově uznatelného příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem na stravování zaměstnanců (vztahuje se jak na
nepeněžní, tak na peněžitý příspěvek) je
přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny aspoň 3 hodiny
. Pokud se zaměstnanec nezúčastní pracovní směny anebo odpracuje pouze její část kratší tří hodin (z titulu dovolené, pracovní neschopnosti, poskytnutí neplaceného volna apod.), bude poskytnutý příspěvek zaměstnavatele na stravování u zaměstnavatele daňově neuznatelným výdajem (nákladem).
Na daňově uznatelný příspěvek není nárok ani v případě, že zaměstnanec konal pracovní cestu v délce trvání od 5 hodin v příslušném kalendářním dni
, tj. v případě, že zaměstnanci přísluší stravné. Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem na stravování důchodcům – bývalým zaměstnancům nebo zaměstnancům čerpajícím řádnou dovolenou nelze považovat za daňově uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele.
Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle § 88 odst. 4 ZP, bude delší než 11 hodin.
V bodu 18 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že
při zajištění stravování prostřednictvím stravenek nebo elektronických karet se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu.
 
Příklady daňového řešení stravenek a stravenkového paušálu
Příklad 1
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2022 zaměstnanci na jeho stravování peněžitý příspěvek ve výši 125 Kč na jednu směnu. Přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.
U zaměstnance přichází v úvahu ke zdanění částka 125 Kč – 82,60 Kč = 42,40 Kč. Částka 42,40 Kč × počet směn odpracovaných v příslušném měsíci bude zdaněna u zaměstnance jako příjem ze závislé činnosti a současně tato částka podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Plná výše peněžitého příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem (125 Kč na jednu směnu) bude u zaměstnavatele jeho daňově uznatelným výdajem (nákladem). Daňovým výdajem zaměstnavatele bude v příslušném měsíci dále platba zákonného pojistného na sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z částky 42,40 Kč × počet směn.
Příklad 2
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2022 svým zaměstnancům bezplatně stravenky s vyznačenou nominální hodnotou:
varianta A - 100 Kč,
varianta B - 160 Kč.
Přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.
U zaměstnance se bude jednat v obou variantách o nepeněžní plnění, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP:
ve variantě A může zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, tj. 55 Kč (55 % z částky 100 Kč), zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky 45 Kč bude daňově neuznatelná (může být však hrazena ze sociálního fondu zaměstnavatele tvořeného ze zisku, popř. je nedaňovým nákladem zaměstnavatele),
ve variantě B nemůže zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, protože tato částka 88 Kč (55 % z částky 160 Kč) převyšuje stanovený horní limit 70 % stravného; zaměstnavatel může do daňových nákladů uplatnit pouze částku 82,60 Kč (limit 70 % z částky 118 Kč) a zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky 77,40 Kč bude daňově neuznatelná.
Příklad 3
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 120 Kč, přičemž přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny:
Příspěvek zaměstnavatele na stravování
Zaměstnanec – osvobozeno od daně v Kč
Zaměstnanec - zdanitelný příjem v Kč
Zaměstnavatel - daňový výdaj v Kč
Stravenka
120
0
55 % ze 120 = 66
Stravenkový paušál
82,60
37,40
120
Při poskytnutí stravenkového paušálu si zaměstnavatel dále uplatní jako daňový výdaj zákonné sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z částky 37,40 Kč.
Příklad 4
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 170 Kč, přičemž přítomnost zaměstnance během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny:
Příspěvek zaměstnavatele na stravování
Zaměstnanec – osvobozeno od daně v Kč
Zaměstnanec - zdanitelný příjem v Kč
Zaměstnavatel - daňový výdaj v Kč
Stravenka
170
0
70 % ze 118 = 82,60
Stravenkový paušál
82,60
87,40
170
Při poskytnutí stravenkového paušálu si zaměstnavatel dále uplatní jako daňový výdaj zákonné sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z částky 87,40 Kč.
Příklad 5
Porovnání bezplatného poskytnutí stravenky a peněžitého příspěvku zaměstnanci na stravování ve výši 130 Kč s různým počtem hodin přítomnosti zaměstnance během stanovené směny.
Příspěvek zaměstnavatele na stravování
Počet hodin přítomnosti na směně
Zaměstnanec – osvobozeno od daně v Kč
Zaměstnanec - zdanitelný příjem v Kč
Zaměstnavatel - daňový výdaj v Kč
Stravenka
2
130
0
0
Stravenkový paušál
2
82,60
47,40
0
Stravenka
5
130
0
71,50
Stravenkový paušál
5
82,60
47,40
130
Stravenka
12
130 + 130
0
71,50 + 71,50
Stravenkový paušál
12
82,60
47,40+130
130 + 130
Ze zdanitelného příjmu zaměstnance se odvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je zákonné sociální a zdravotní pojištění 33,80 % z výše zdanitelného příjmu zaměstnance.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA