Kategorie zdravotního pojištění v roce 2022

Vydáno: 15 minut čtení

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky je právě z titulu trvalého pobytu povinně účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění. Z této skutečnosti vyplývají pro občana – pojištěnce určitá práva a četné povinnosti, kdy jednou z těchto povinností je potřeba řešení pojistného vztahu tak, aby dotyčné osobě nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Pokud pojištěnec nevěnuje této záležitosti patřičnou pozornost, může se ocitnout v situaci, kdy v dané záležitosti obdrží od zdravotní pojišťovny výzvu nebo sdělení s vyčísleným dluhem na pojistném včetně penále, přičemž obojí je zdravotní pojišťovna povinna ze zákona uplatňovat. V této souvislosti doplňuji, že veškeré pohledávky a závazky jsou ve zdravotním pojištění řešeny v rámci promlčecí doby, která je desetiletá.

Kategorie zdravotního pojištění v roce 2022
Ing.
Antonín
Daněk
 
Vznik a zánik zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění vzniká dnem narození za předpokladu, že se jedná o osobu s trvalým pobytem na území České republiky. Narozené dítě je pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, je dítě pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Zdravotní pojištění dále vzniká dnem zahájení zaměstnání u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a také získáním trvalého pobytu na území ČR.
Zdravotní pojištění zaniká například dnem:
a)
smrti pojištěnce,
b)
kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“),
c)
ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
Poznámka:
Kompletní výčet všech situací vzniku a zániku zdravotního pojištění naleznete v ustanovení