Účetní závěrka a postup při jejím zveřejnění

Vydáno: 15 minut čtení

Vzhledem k probíhajícímu období dokončovacích prací na uzavření roku 2021 bychom se v následujícím příspěvku věnovali jedné důležité oblasti související s účetní závěrkou, a to jejímu zveřejňování.

Účetní závěrka a postup při jejím zveřejnění
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu. Jak již vyplývá ze samotného pojmu, sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu znamená menší rozsah poskytovaných údajů, resp. větší agregaci takto poskytovaných údajů. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Pro úplnost ale doplňme, že v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p. (dále jen „zákon o účetnictví“), ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Z § 20 zákona o účetnictví potom vyplývá, že tuto povinnost nemají mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky nesplňující stanovená kritéria týkající se výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců.
Bližší podrobnosti potom stanoví § 3a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozvahu ve zkráceném rozsahu mohou sestavit mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu mohou sestavit mikro a malé účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. A nakonec přílohu k účetní závěrce může v souladu s touto úpravou sestavit malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Typy účetní závěrky