Podnikání a společné jmění manželů

Vydáno: 22 minut čtení

V článku si uvedeme souvislosti podnikání manželů z hlediska vymezení společného jmění manželů a dále ve vazbě na občanský zákoník, zákoník práce , živnostenský zákon a insolvenční zákon a blíže se zaměříme na podnikání manželů z hlediska zákona o daních z příjmů .

Podnikání a společné jmění manželů
Ing
Ivan
Macháček
 
Vymezení společného jmění manželů
Manželské majetkové právo je upraveno v § 708 až 753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Podle ustanovení § 708 odst. 1 ObčZ je součástí
společného jmění manželů vše, co:
manželům náleží,
má majetkovou hodnotu a
není vyloučeno z právních poměrů.
ObčZ rozlišuje tři typy právního režimu společného jmění manželů, a to zákonný režim, smluvený režim anebo režim založený rozhodnutím soudu.
Zákonný režim
je upraven v § 709 až 715 ObčZ. Podle znění § 709 odst. 1 je
součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství
, s výjimkou toho, co:
a)
slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b)
nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c)
nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d)
nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e)
nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Ze znění § 709 odst. 2 ObčZ vyplývá, že
součástí společného jmění manželů je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů
. Pronajímá-li například jeden z manželů jednotky (byty) v domě, který zdědil nebo získal darem, pak příjmy z nájmu do výše vynaložených výdajů souvisejících s tímto nájmem nejsou součástí společného jmění manželů, ale zisk z nájmu (rozdíl příjmů a výdajů), je již součástí společného jmění manželů,