Fundace v občanském zákoníku a související vybrané problémy - dokončení

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 4/2022 na s. 15.

Fundace v občanském zákoníku a související vybrané problémy – dokončení
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
 
Vybrané problémy v příkladech
 
Vklady
Vklady do nadační jistiny účtují
fundace
podle jejich povahy jako přírůstek aktiv a vlastních zdrojů (konkrétně účet 901 – Vlastní jmění). Jak již bylo uvedeno, peněžní vyjádření nadační jistiny označuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), pojmem nadační
kapitál
, jehož výše je jednou z povinných náležitostí zveřejňovaných v nadačním rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
Fundace
obvykle také v tomto rejstříku uvádějí informace o tom, co tvoří nadační
kapitál
, jaká je výše vkladu každého ze zakladatelů, zda existují omezení určená dárcem pro jím poskytnutý dar apod. Oproti podnikatelským subjektům neexistuje v případě fundací účet pro změny vlastního jmění, a pokud k takovým změnám dochází, účtují se rovnou na účet vlastního jmění. Typické příklady účetních operací vkladů do nadační jistiny, a tedy do vlastního jmění, uvádí Tabulka 2 níže.
Tabulka 2: Příklady účetních operací vkladů do fundací