Snížení základního kapitálu s. r. o.

Vydáno: 35 minut čtení

Základní kapitál má povinně každá s. r. o., přičemž jde o nejstálejší účetní položku její rozvahy, bez ohledu na velikost firmy a obor činnosti. Po vytvoření vklady zakladatelů jej totiž obvykle nebývá nutné měnit, proč si tedy komplikovat již tak spletitý podnikatelský život. Nicméně někdy nastanou situace, kdy je vhodné či nutné základní kapitál snížit. Třeba když se společník dostane do potíží a nedokáže splatit svůj peněžitý vklad, k němuž se zavázal, nebo se takto firma hodlá bezbolestně zbavit zatěžující účetní ztráty, anebo společníci chtějí odčerpat peníze vázané v kapitálu do svých kapes, a proč taky ne, vždyť je to jejich obchodní korporace. V tomto stručném příspěvku se seznámíme s právními základy, účetní metodikou a daňovým řešením tohoto procesu.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Snížení základního kapitálu s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
 
Právní základy snížení ZK s. r. o.
Základní
kapitál
(dále jen „
ZK
“) s. r. o.
je souhrnem všech vkladů
, přičemž vklad představuje peněžní vyjádření hodnoty předmětu takovéhoto vkladu, který může být peněžitý nebo nepeněžitý. Po dobu trvání dané obchodní
korporace
ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu, který se stává majetkem s. r. o. Toto vnesení majetku společníka je považováno za úplatné, protiplněním je podíl v s. r. o., případně jeho zvýšení. Právní úpravu snížení ZK s. r. o. najdeme především v § 233-240a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Je nasnadě, že toto zásadní rozhodnutí je svěřeno do výlučné pravomoci valné hromady, která o něm musí rozhodnout kvalifikovanou
dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků
(nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů), a toto rozhodnutí musí
osvědčit notářský zápis
. Stanovuje tak § 171 odst. 1 písm. b) ZOK, jelikož tímto dochází ke změně obsahu společenské smlouvy, která je významná nejen pro věřitele, ale především pro společníky. Navíc o tomto rozhodnutí
musí být pořízen notářský zápis
. Poznamenejme, že novela zákonem č. 33/2020 Sb. navrhovala, aby i v těchto případech byl nezbytný souhlas úplně všech společníků ve smyslu § 171 odst. 2 ZOK, což ale neprošlo. Ovšem pokud by se snižoval ZK tak, že by se snižovaly vklady společníků nerovnoměrně, vyžadovalo by to souhlas všech společníků; ledaže by se snižoval ZK o nesplacený vklad, kdy souhlas dotyčného není třeba.
Usnesení valné hromady o snížení ZK musí obsahovat minimálně:
částku, o niž se základní
kapitál
snižuje,
údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
údaj o tom, zda částka odpovídající snížení ZK bude (zčásti) vyplacena společníkům nebo bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost, anebo jakým jiným způsobem s ní bude naloženo,
pokud byly vydány kmenové listy, pak také lhůtu pro jejich odevzdání.
Výše vkladu každého společníka se přitom snižuje v poměru dosavadních vkladů -
minimálně však na 1 Kč, resp. na vyšší minimum stanovené na podíl společenskou smlouvou. U společníka s více vklady může dojít k jejich zániku, pokud mu alespoň jeden vklad zůstane nebo jde-li o uvolněný podíl, anebo s. r. o. prohlásila jeho kmenový list za neplatný. Se souhlasem všech společníků je možno snížit jejich vklady i nerovnoměrně. Jednatelé s. r. o. jsou povinni
zveřejnit v Obchodním věstníku usnesení o snížení ZK do 15 dnů od jeho přijetí
, a to dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Současně
písemně vyzvou věřitele
společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči ní ve lhůtě 90 dnů od zveřejnění posledního oznámení. Včas přihlášeným věřitelům s. r. o. poskytne přiměřené
zajištění pohledávek
nebo je ihned uhradí, nedohodne-li se s nimi jinak. Tato ochrana věřitelů se nevztahuje na snížení ZK za účelem úhrady ztráty s. r. o., jak vyčteme z § 240a ZOK. Pokud věřitel usoudí, že plánované snížení ZK jeho dlužníka (s. r. o.) pro něj představuje hrozbu, může ve stanovené lhůtě požadovat přiměřené zajištění své pohledávky nebo její okamžité uspokojení, ledaže se strany dohodnou jinak. Společnost s ručením omezeným ale může namítnout, že nedojde ke zhoršení dobytnosti jejich dluhů, a tak je nemusí zajistit. Věřitel to však může vidět jinak, a budou-li strany ve sporu, nezbývá, než aby se obrátily na soud, který rozhodne, zda věřiteli náleží zajištění, což je pak třeba doložit rejstříkovému soudu při podání návrhu na zápis snížení ZK. Účinky snížení ZK nastávají až
okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku
, přičemž tento návrh lze podat až poté, co věřitelům marně uplyne zmíněná ochranná lhůta (ledaže firma nemá věřitele nebo se s nimi dohodla na zajištění nebo uspokojení jejich práv). Novinka od roku 2021 se týká snížení ZK za účelem úhrady ztráty společnosti, kdy je nově nutno doložit rejstříkovému soudu, že její ztráta je nejméně ve výši částky odpovídající snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Nicméně rejstříkový soud věcně nepřezkoumává přiložené dokumenty, jako je například prohlášení s. r. o. o tom, že nemá žádného věřitele. Nedočkavé společníky je praktické raději předem upozornit, že s částkou odpovídající snížení ZK může s. r. o. naložit – a tedy například ji vyplatit společníkům - až po příslušném zápisu změny kapitálu do obchodního rejstříku, což v praxi znamená, že v ideálním případě (nevznikne problém s věřiteli dožadujícími se posouzení jejich nároků soudem…) mohou společníci očekávat
peníze ze sníženého ZK zhruba po pěti měsících
.
V praxi nejčastější
důvody snížení ZK
s. r. o. můžeme rozčlenit následovně:
-
povinnost ze zákona
, kdy firmě hrozí zrušení likvidací:
když včas nepřevedla uvolněný podíl odešlého společníka (viz § 215 ZOK),
pokud se nezbaví vlastních podílů nabytých například v rámci přeměny (fúze);
-
dobrovolné rozhodnutí
s. r. o., které může být obecně dvojí povahy:
efektivní
, kdy klesá jak
kapitál
, tak i majetek společnosti, například z těchto důvodů:
-
nadbytečně vysoký
kapitál
,
-
záměrné odčerpání peněz společníky,
-
prominutí povinnosti splatit zbytek vkladu,
nominální
pouze v rámci vlastního kapitálu, kdy se majetek s. r. o. nemění obvykle kvůli:
-
úhradě účetní ztráty právě uplynulého nebo minulých období,
-
vytvoření rezervního fondu na případné budoucí ztráty firmy
Příklad 1
Odchod společníka za vypořádací podíl
ABC, s. r. o., má tři společníky – A, B a C (s podíly dle poměru peněžitých vkladů – 50 %, 30 % a 20 %). Společník C se s ostatními dohodl na odchodu z firmy k 30. 4. 2022, za což mu náleží vypořádací podíl.
Pokud převoditelnost uvolněného podílu není společenskou smlouvou vyloučena ani omezena, pak se jej firma nejprve pokusí prodat, přičemž zbylí společníci A, B mají přednostní právo. Když se prodej do tří měsíců od zániku účasti společníka C podaří – podmínkou ovšem je, že půjde o přiměřenou cenu – rovná se vypořádací podíl přímo výtěžku z prodeje, nestanoví-li společenská smlouva jinak. V ostatních případech bude vypořádací podílu C ve výši 20 % stanoven z aktuální výše vlastního kapitálu dle mezitímní účetní závěrky k 30. 4.; pokud by se ale reálná hodnota majetku snížená o dluhy ABC, s. r. o., příliš lišila, byla by základnou výpočtu tato částka. Co si počne ABC, s. r. o., s uvolněným podílem? Nejprve jej nabídne zbývajícím společníkům A a B, kteří mají přednostní právo, pak dalším zájemcům, nebo rozhodne o snížení ZK o vklad společníka C.
 
Účtování o snížení ZK s. r. o.
O základním kapitálu s. r. o. se účtuje v rámci účtové skupiny 41 – Základní
kapitál
a kapitálové fondy, nejčastěji jde o syntetický účet
411-Základní
kapitál
, který se i z daňových důvodů povinně
analyticky člení
:
a)
podle způsobů vzniku (vklady společníků nebo zisk, resp. vlastní zdroje dotyčné s. r. o.), a
b)
podle jednotlivých společníků
.
Toto analytické členění účtu ZK najde uplatnění zejména při jeho snížení, kde doporučenou metodiku účtování řeší
Český účetní standard pro podnikatele č. 012
– Změny vlastního kapitálu. Standard se primárně věnuje v bodě 3.1.3 snižování ZK akciové společnosti, načež v bodě 3.2 uvádí, že u s. r. o. se použije postup jako u a. s. přiměřeně s ohledem na příslušná ustanovení ZOK. Podstatné je mimo jiné, že na účet vykazovaný v položce „A.I.1 Základní kapitál“ – ad výše tedy na 411 – se
účtuje až v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku.
Je však k diskuzi, zda by nebylo vhodnější účtovat již o takovémto zásadním rozhodnutí valné hromady prostřednictvím účtu 419-Změny ZK, obdobně jako při zvýšení ZK. Účetní standardy jsou sice bezpečnou a doporučenou metodikou, ovšem podle § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) se mohou účetní jednotky (podnikatelé) od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Takovouto případnou odchylku od standardů a její důvody je pak ale zapotřebí uvést v příloze v účetní závěrce.
Následně si ukážeme proúčtování čtyř v praxi asi nejčastějších důvodů snížení ZK s. r. o.:
za účelem úhrady účetní ztráty, z titulu prominutí povinnosti doplatit neuhrazenou část peněžitého vkladu, za účelem výplaty části ZK společníkům, a nakonec z důvodu snížení ZK o uvolněný podíl dotyčné s. r. o. po ukončení účasti společníka za vypořádací podíl.
Příklad 2
Snížení ZK za účelem úhrady ztráty s. r. o.
Společnost s ručením omezeným má ZK 400 000 Kč, přičemž vykazuje účetní ztrátu z minulých let 250 000 Kč a za právě uplynulé účetní období vykázala další účetní ztrátu rovněž 250 000 Kč. Zůstatek rezervního fondu činí 50 000 Kč a nerozděleného zisku minulých let 150 000 Kč. Valná hromada rozhodla o úhradě všech těchto ztrát přednostně a v maximálním rozsahu z rezervního fondu a nerozděleného zisku a zbývajících ztrát snížením ZK na 100 000 Kč.
Poř.
Popis účetní operace v s. r. o.
MD
D
1.
Počáteční stavy účtů vlastního kapitálu s. r. o.:
- Zapsaný ZK
400 000
411
- Rezervní fond určený k úhradě ztrát s. r. o.
50 000
421
- Nerozdělené (naakumulované) účetní zisky minulých období
150 000
428
- Neuhrazené (naakumulované) účetní ztráty minulých období
250 000
429
- Výsledek hospodaření za právě uplynulé účetní období – účetní ztráta
250 000
431
2.
Rozhodnutí valné hromady o úhradě části neuhrazených minulých ztrát:
200. 000
429
- z rezervního fondu určeného k úhradě účetních ztrát s. r. o.
50 000
421
- z nerozdělených (naakumulovaných) zisků minulých účetních období
150 000
428
3.
Rozhodnutí valné hromady a právní kroky k úhradě ztrát snížením ZK
300 000
neúčtuje se
4.
Zápis snížení ZK s. r. o. do obchodního rejstříku za účelem úhrady:
300 000
411
- zbytku neuhrazených (naakumulovaných) ztrát minulých období
50 000
429
- ztrátového výsledku hospodaření právě uplynulého účetního období
250 000
431
5.
Konečné stavy účtů vlastního kapitálu s. r. o.:
- Zapsaný ZK
100 000
411
Dodejme, že na rozdíl od právní úpravy akciových společností (§ 544 ZOK) nelze v případě s. r. o. použít zjednodušený proces snížení ZK (nejvýše o 10 %) za účelem převodu do rezervního fondu (MD 421 / D 411) určeného pouze na úhradu budoucí ztráty. Nicméně zajisté i valná hromada s. r. o. může rozhodnout o takovémto důvodu snížení ZK, pak ovšem musí postupovat standardním (složitějším) způsobem, zejména tedy informovat o záměru věřitele a respektovat jejich případný požadavek na zajištění pohledávek. Bylo by totiž velmi odvážné a nejisté tvrdit, že i v tomto případě se jedná o snížení ZK za účelem úhrady ztráty ve smyslu výjimky § 240a ZOK.
Příklad 3
Snížení ZK prominutím povinnosti splatit vklad společníka
ABC, s. r. o,. založili před rokem tři společníci - A, B a C - shodnými peněžitými vklady á 200 000 Kč. Společenská smlouva stanovila povinnost splatit před vznikem s. r. o. 50 % z těchto vkladů, což všichni společníci splnili. Druhou polovinu měli splatit do roka od vzniku s. r. o., což ovšem splnili pouze dva společníci, a sice A a B. Třetí společník C se dostal do finančních potíží (jde-li o fyzickou osobu, například kvůli rozvodu, zhoršení zdravotního stavu, nutnosti hradit dluhy nezodpovědného potomka apod), není proto schopen dostát svému závazku a doplatit zbylých 100 000 Kč svého peněžitého vkladu do ABC, s. r. o. Chce ovšem i nadále zůstat společníkem této firmy. Po vzájemné dohodě společníků bylo rozhodnuto o snížení ZK o celou nesplacenou výši vkladu společníka C (100 000 Kč). Tímto nejenže klesne ZK obchodní společnosti na 500 000 Kč, ale rovněž se s ohledem na již nestejné vklady návazně změní i podíly společníků. Zatímco doposud byly jejich podíly třetinové (á 1/3 neboli 33,33 %), nově vzrostly podíly společníků A i B na á 40 %, naproti tomu podíl C klesl na 20 %.
Poř.
Popis účetní operace v ABC, s. r. o.
MD
D
1.
Počáteční stavy relevantních účtů týkajících se vlastního kapitálu s. r. o.:
- podíl společníka A na ZK (podíl 1/3 neboli 33,33 %)
200 000
411.1
- podíl společníka B na ZK (podíl 1/3 neboli 33,33 %)
200 000
411.2
- podíl společníka C na ZK (podíl 1/3 neboli 33,33 %)
200 000
411.3
- pohledávka za společníkem C z nesplacené části peněžitého vkladu
100 000
353.3
2.
Rozhodnutí valné hromady o snížení ZK o nesplacený vklad společníka C
100 000
neúčtuje se
3.
Zápis snížení ZK do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) o nesplacenou část peněžitého vkladu společníka C
100 000
411.3
353.3
4.
Konečné stavy účtů vlastního kapitálu s. r. o.:
- podíl společníka A na ZK (podíl 2/5 neboli 40 %)
200 000
411.1
- podíl společníka B na ZK (podíl 2/5 neboli 40 %)
200 000
411.2
- podíl společníka C na ZK (podíl 1/5 neboli 20 %)
100 000
411.3
Pro úplnost k tématu dodejme, že společníci ABC, s. r. o., byli na sebe přísnější, než nutně museli být. Dle § 148 ZOK totiž při založení firmy stačilo uhradit jen 30 % peněžitých vkladů:
„Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.“
A také ohledně doplacení zbytku, kde § 150 odst. 1 ZOK stanoví mezní lhůtu 5 let (bez rizika sankčního úroku z prodlení, případně vyloučení):
„Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti.“
V reálné situaci by nejspíše s. r. o. společníkovi C prodloužila lhůtu pro doplatek, nicméně společenská smlouva může být přísnější. Takže při nesplnění jeho závazku pak valná hromada plně po právu uplatnila § 150 odst. 2 ZOK:
„Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu.“
Příklad 4
Snížení ZK s. r. o. s výplatou společníkovi
Pan Novák je jediným společníkem firmy Novák, s. r. o., při jejímž založení do ní vložil peněžitý vklad 500 000 Kč. Posléze došlo ke zvýšení ZK z vytvořeného zisku s. r. o. o dalších 500 000 Kč. V roce 2022 společník rozhodl o snížení ZK Novák, s. r. o., na 200 000 Kč, tedy o 800 000 Kč snížením vkladu s výplatou společníkovi. Související daňovou problematiku zde předbíháme, podrobněji se jí budeme věnovat v následující pasáži.
Účtování o snížení ZK společnosti Novák, s. r. o.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1.
Počáteční stav ZK (je nutno analyticky rozlišovat způsob vytvoření):
- peněžitým vkladem společníka pana Nováka
- z vlastních zdrojů (ze zisku) s. r. o.
500 000
500 000
-----
-----
411.1
411.2
2.
Rozhodnutí společníka a právní kroky vedoucí ke snížení ZK
800 000
neúčtuje se
3.
Zápis snížení ZK do obchodního rejstříku:
- přednostně se ze zákona sníží ZK o část vytvořenou ze zisku s. r. o.
- protože to nestačí, snižuje se ZK odpovídající vkladu společníka
500 000
300 000
411.2
411.1
365
365
4.
Srážková daň 15 % ze snížení ZK vytvořeného v minulosti ze zisku s. r. o. (0,15 x 500 000 Kč); fyzická osoba nemůže být „mateřskou společností“
75 000
365
342
5.
Výplata snížení ZK společníkovi po zdanění (500 000 + 300 000 – 75 000)
725 000
365
221
6.
Úhrada (odvod) srážkové daně plátcem daně (s. r. o.) finančnímu úřadu
75 000
342
221
7.
Konečný stav ZK odpovídá pouze zbývající části peněžitého vkladu
200 000
-----
411.1
V tomto případě hovoříme o efektivním snížení ZK, protože klesá jak vlastní
kapitál
, tak i majetek.
Pokud společník vede účetnictví
, v němž eviduje i podíl v s. r. o., bude účtovat o
výplatě ze snížení ZK:
a)
částku odpovídající dřívějšímu zvýšení ZK s. r. o. ze zisku
(vlastních zdrojů) zaúčtuje – po případném zdanění zvláštní sazbou daně, viz další kapitola - v netto (čisté) částce ve prospěch účtu finančních výnosů.
b)
zbylou část částky k výplatě zaúčtuje jako přímé snížení účetní hodnoty svého podílu v s. r. o.;
bude-li tato částka vyšší než pořizovací cena podílu, zaúčtuje společník tento rozdíl na účet finančních výnosů.
Příklad 5
Snížení ZK s výplatou účtujícímu společníkovi
Matka, a. s., založila firmu Syn, s. r. o., peněžitým vkladem 500 000 Kč, po čase zvýšila její ZK z vlastních zdrojů (ze zisku) o dalších 500 000 Kč, což nijak neovlivnilo účetní ani daňové ocenění podílu u společníka. Posléze mateřská společnost Matka, a. s., rozhodla o snížení ZK Syn, s. r. o., o 800 000 Kč s výplatou společníkovi. Nejprve byl snížen ZK o část vytvořenou z vlastních zdrojů společnosti (z jejího zisku), což je pro mateřskou společnost příjem osvobozený od daně. Zbylá částka snížení ZK o 300 000 Kč ovlivní účetní ocenění podílu i jeho daňovou nabývací cenu u společníka (Matka, a. s.), žádný zdanitelný příjem tímto nevzniká.
Účtování o snížení ZK dceřiné společnosti - Syn, s. r. o.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1.
Počáteční stav ZK:
- část vytvořená peněžitým vkladem společníka (Matka, a. s.)
- část vytvořená z vlastních zdrojů (ze zisku) společnosti Syn, s. r. o.
500 000
500 000
-----
-----
411.1
411.2
2.
Rozhodnutí společníka a právní kroky vedoucí ke snížením ZK
800 000
neúčtuje se
3.
Zápis snížení ZK do OR:
- přednostně se ze zákona sníží ZK dříve zvýšený ze zisku společnosti
- protože to nestačí, snižuje se ZK dále také na úkor peněžitého vkladu
500 000
300 000
411.2
411.1
365
365
4.
Výplata ze sníženého ZK společníkovi (nezdaňuje se ani zčásti)
800 000
365
221
5.
Konečný stav ZK Syn, s. r. o., odpovídá již pouze části peněžitých vkladů
200 000
-----
411.1
Účtování o snížení ZK dceřiné společnosti u její mateřské společnosti (u společníka) - Matka, a. s.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1.
Počáteční stav účtu: pořizovací cena podílu odpovídá peněžitému vkladu
500 000
061
-----
2.
Vznik pohledávky na výplatu vkladu po zápise snížení ZK s. r. o. do OR:
- část ZK vytvořená dříve ze zisku Syn, s. r. o., (osvobozeno od daně)
- část odpovídající vrácení části peněžitého vkladu (nezdaňuje se)
500 000
300 000
355
355
665
061
3.
Výplata ze sníženého ZK dceřiné společnosti (nezdaňuje se ani zčásti)
800 000
221
355
4.
Konečný stav účtu majetkového podílu v dceřiné společnosti Syn, s. r. o.
200 000
061
-----
Odcházející společník – s výjimkou prodeje podílu – má vůči s. r. o. nárok na vypořádací podíl
, což je určitá obdoba odstupného u zaměstnanců. Na straně druhé je plátce tohoto příjmu – s. r. o., pro kterou může jít buď jen o zúčtovací vztah, pokud najde zájemce o koupi uvolněného podílu, anebo o vlastní břemeno, které sníží její vlastní
kapitál
. Před rokem 2014 se uvolněný podíl odešlého společníka stával (dočasně) majetkem dotyčné s. r. o., která o něm účtovala na straně MD majetkového účtu 252-Vlastní obchodní podíly. Přičemž v rozvaze byly vlastní podíly vykazovány v účetních pasivech nepřímo jako snížení základního kapitálu s. r. o. Tato účetní praxe skončila s příchodem ZOK, který neumožňuje při odchodu společníka nabýt uvolněný podíl do vlastnictví s. r. o., které je pouze v roli zmocněnce hledajícího kupce.
Uvolněný podíl i po ukončení účasti společníka v s. r. o. zůstává majetkem odcházejícího společníka
(příp. jeho dědice, právního nástupce), který však již nemá dispoziční ani užívací právo s ním spojené, ale
jen „poslední právo“ na vypořádací podíl
.
O uvolněném podílu s. r. o. přímo neúčtuje
jako o svém aktivu. Související
dluh vůči odcházejícímu společníkovi
není po určitý čas jednoznačně určitelný, protože je podmíněn jeho teprve v budoucnu poznatelnou reálnou prodejní cenou, případně vychází ze stavu vlastního kapitálu, který bude zjištěn také až později z účetní závěrky. Proto se tento potenciální a nejasný dluh zachytí pouze v podrozvahové účetní evidenci (např. MD 799 Evidenční účet / D 760 Podmíněný závazek), obdobně i
pohledávka vůči zájemci o uvolněný podíl
(např. MD 750 Podmíněná pohledávka / D 799). Nicméně v účetní literatuře praktici doporučují o těchto pohledávkách a závazcích (dluzích) v případě zmocněnce (s. r. o.) účtovat standardně rozvahově, například na MD účtu 378 „Jiné pohledávky“ (vůči nově příchozímu společníkovi, resp. zájemci o uvolněný podíl) a souvztažně na stranu D účtu 365 „Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace“ (ve vztahu k odcházejícímu společníkovi dané s. r. o.).
Pokud se nenajde zájemce o uvolněný podíl, musí se o „opuštěný“ vklad odcházejícího společníka snížit ZK
– a to nás právě zajímá. Ovšem nárok společníka na vypořádací podíl obvykle výrazně převyšuje účetní hodnotu jeho vkladu (vykazovanou na straně Dal analytického účtu 411.AÚ). Takže vyvstává otázka, kam zaúčtovat onu rozdílovou částku. Měl by to být účet z účtové skupiny 42 „Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.
Přednostně se využije případný zůstatek účtu 428 „Nerozdělený zisk minulých let“
, a pokud není dostačující, zaúčtuje se přesah vypořádacího podílu ve prospěch účtu 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.
Příklad 6
Snížení ZK o uvolněný podíl odcházejícího společníka
Tři společníci A, B a C založili ABC, s. r. o., shodnými peněžitými vklady á 500 000 Kč, které plně splatili. Jejich podíly jsou stejné á 1/3. K polovině roku 2022 společník C z rodinných, zdravotních nebo jiných důvodů končí účast ve firmě, což se podařilo dohodou všech tří společníků, za což mu náleží vypořádací podíl. Pro zjištění vlastního kapitálu byla k 30. 6. 2022 sestavena mezitímní účetní závěrka, z níž vyplynula jeho výše 1 800 000 Kč. S ohledem na třetinový podíl odcházejícího společníka C proto vychází jeho vypořádací podíl (hrubý) ve výši jedné třetiny na 600 000 Kč. Valná hromada ABC, s. r. o., rozhodla, že o vklad společníka C (500 000 Kč) se sníží základní
kapitál
a o zbývající část vypořádacího podílu nerozdělený zisk minulých let.
Účtování o vypořádacím podílu odcházejícího společníka C v ABC, s. r. o.
Poř.
Popis účetní operace
MD
D
1.
Počáteční stav základního kapitálu
1,500 000
- -
411
2.
Počáteční stav nerozděleného zisku minulých let
300 000
----
428
3.
Nárok odcházejícího společníka C na vypořádací podíl v penězích
600 000
378.C
365.C
4.
Srážková daň 15 % z vypořádacího podílu sníženého o nabývací cenu
15 000
365.C
342
5.
Výplata čisté výše vypořádacího podílu odcházejícímu společníkovi C
585 000
365.C
221
6.
Odvod sražené srážkové daně z vypořádacího podílu C správci daně
15 000
342
221
7.
Snížení základního kapitálu ABC, s. r. o., o vklad odcházejícího společníka C
500 000
411
378.C
8.
Snížení nerozděleného zisku o zbylou část vypořádacího podílu společníka C
100 000
428
378.C
Pokud je odcházející společník účetní jednotkou a podíl v s. r. o. měl v obchodním majetku, bude řešit otázku, jak zaúčtovat jeho pozbytí a vypořádací podíl.
Účetní hodnotu své majetkové účasti v s. r. o. odcházející společník zúčtuje do finančních nákladů MD 566 nebo 568 / D 061.
Co se týče nároku na
vypořádací podíl
, bude účtovat až o jeho „čisté“ výši po zdanění, a to
do svých ostatních finančních výnosů MD 378 / D 665
.
Pokud s. r. o. snižující ZK nespadá mezi účetní jednotky „malé“ ani „mikro“, což je naprostá většina, pak musí od roku 2016 pamatovat na obsáhlejší zpracování účetní závěrky. Vedle klasické rozvahy (bilance) o stavu majetku a závazků, výkazu zisku a ztráty (výsledovka) o výnosech a nákladech a upřesňující přílohy to musí být ještě přehled o peněžních tocích (cash-flow) a
přehled o změnách vlastního kapitálu
. Z § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů vyplývají tři jasné požadavky:
Musí informovat o změnách jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny.
Účetní jednotky jsou v tomto přehledu povinny vyčíslit vyplacené podíly na zisku.
Rovněž je zapotřebí uvést zdroje, ze kterých byly podíly na zisku čerpány.
Více v interpretaci Národní účetní rady I-32
Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
.
 
Snížení ZK s. r. o. v daních z příjmů
Snížení ZK s. r. o. zpravidla nemá žádné přímé daňové dopady na samotnou firmu ani její společníky. Ovšem výjimkou je samozřejmě
snížení ZK s výplatou kapitálu společníkům
, kdy je nutno posoudit rovněž daňový režim takovéhoto příjmu plynoucího dotyčnému poplatníkovi. Ten záleží hlavně na třech okolnostech:
zda někdy v minulosti byl ZK dané společnosti zvýšen z jejich vlastních zdrojů (ze zisku),
jestli jsou dotyčný společník a s. r. o. v postavení mateřská
versus
dceřiná společnost, a
je-li společníkem s. r. o. (tj. poplatníkem daně z příjmů) daňový rezident nebo nerezident ČR.
Nejjednodušší situace nastává, pokud
ZK s. r. o. nebyl nikdy zvýšen
z jejího vlastního kapitálu, resp.
ze zisku
či z fondu vytvořeného ze zisku. Pak nezáleží na tom, jestli je naplněn vztah mateřská
versus
dceřiná společnost (viz dále) a výplata společníkovi ze snížení ZK zpravidla nepodléhá dani z příjmů, ale pouze sníží účetní i daňové ocenění jeho podílu v s. r. o. nabývací cenou; jak vyplývá z ustanovení § 23 odst. 4 písm. h) spolu s § 24 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“):
„Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují… h) částka vyplacená členovi obchodní
korporace
z účasti v ní při snížení základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu
(§ 24 odst. 7), …“
„…
Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále snižuje o příjmy plynoucí členovi obchodní
korporace
při snížení základního kapitálu
, s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně (pozn.: tato výjimka se týká snížení ZK o částku, o niž byl dříve zvýšen ze zisku, resp. vlastních zdrojů, viz dále)…“
Společnost s ručením omezeným proto pouze zaúčtuje snížení svého ZK jednoduše jako závazek (dluh) vůči danému společníkovi, který mu následně v plné výši vyplatí. Dodejme, že nabývací cenou je zejména hodnota splaceného peněžitého či nepeněžitého vkladu, resp. pořizovací cena odkoupeného podílu v s. r. o. Reálně zdanění tohoto příjmu hrozí jen výjimečně, když příjem společníka ze snížení ZK (z dřívějších vkladů) převýší nabývací cenu jeho podílu v s. r. o. V tom případě půjde u společníka – právnické osoby o příjem spadající do obecného základu daně (§ 18 odst. 1 ZDP) a u společníka – fyzické osoby buď o příjem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP (měl-li podíl ve svém obchodním majetku), nebo o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. g) ZDP coby obdoba vrácení emisního ážia. Jestliže v minulosti
byl ZK s. r. o. zvýšen z jejích vlastních zdrojů, resp. ze zisku
, jde při jeho snížení fakticky o dodatečné čerpání (zadržených) podílů na zisku, které je předmětem daně z příjmů a obecně
podléhá „srážkové dani“ se sazbou daně 15 %
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 odst. 2 písm. h) ZDP – s výjimkou příjmů tzv. mateřské společnosti, viz dále, což je starostí plátce příjmu v roli plátce daně (tj. s. r. o.):
„Zvláštní sazba daně z příjmů… činí 15 %, a to… h) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným… při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka… při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku;
přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní
kapitál
snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku
; …“
V souladu s § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se příjmy zdaněné „srážkovou daní“ nezahrnují do základu daně.
Příklad 7
Režim zdanění příjmů plynoucích ze snížení základního kapitálu
Pan Pepa koupil za 200 000 Kč 100% podíl v ABC, s. r. o., což představuje jeho nabývací cenu tohoto podílu. Základní
kapitál
firmy 600 000 Kč byl vytvořen ze 400 000 Kč vklady původního společníka a z 200 000 Kč navýšením z vlastních zdrojů s. r. o. V roce 2022 jediný společník rozhodl snížit základní
kapitál
na 100 000 Kč, tedy o 500 000 Kč, které budou vyplaceny plátcem příjmu (ABC, s. r. o.) panu Pepovi v roli poplatníka daně. Podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 ZDP se pro účely daní z příjmů základní
kapitál
vždy nejprve snižuje o tu část, která byla v minulosti zvýšena ze zisku s. r. o. Tato částka je fakticky dodatečně vypláceným podílem na zisku s. r. o., a proto podléhá stejnému zdanění tzv. srážkovou daní 15 % plátcem příjmu v roli plátce daně. V daném případě se to týká prvních 200 000 Kč, z nichž ABC, s. r. o., při výplatě srazí srážkovou daň 30 000 Kč. Takže panu Pepovi bude vyplaceno jen 170 000 Kč, které již u něj (podruhé) nejsou předmětem daně z příjmů. Zbývá dořešit výplatu snížení ZK o dalších 300 000 Kč, což je více než nabývací cena podílu společníka 200 000 Kč. Nejprve se proto část příjmu 200 000 Kč uplatní ke snížení nabývací ceny podílu, která se tím zcela anuluje v souladu s § 24 odst. 7 ZDP. Tato částka se již nezahrnuje do základu daně poplatníka, jak uvádí § 23 odst. 4 písm. h) ZDP, a tedy nepodléhá zdanění. Zbývající příjem 100 000 Kč ze snížení základního kapitálu ABC, s. r. o., již nemůže dále snížit nulovou nabývací cenu podílu, a proto zůstává zdanitelným příjmem společníka. Pokud pan Pepa měl podíl ve svém obchodním majetku – tedy v daňové evidenci, případně o něm účtoval ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP - půjde o příjem ze samostatné (podnikatelské) činnosti dle § 7 ZDP. Daleko častěji podíl v obchodním majetku nebývá (nebo vůbec nejde o OSVČ), takže se jedná o zdanitelný ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. g) ZDP.
Pokud je ovšem mezi společníkem a vyplácející obchodní korporací naplněn
vztah mateřská
versus
dceřiná společnost, je příjem osvobozen od daně
podle § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP. Přitom
se ZK snižuje vždy nejprve právě o tu část, která byla zvýšena ze zisku
s. r. o. nebo fondu vytvořeného ze zisku. Definiční podmínky „mateřské
versus
dceřiné společnosti“ vymezuje § 19 odst. 3 ZDP ve vazbě na směrnici Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (dále jen „
Směrnice EU
“). Údaje jsou zveřejněny včetně aktualizací ve Finančních zpravodajích č. 8/2013, 6/2016 a 3/2018:
-
Právní forma
společnosti:
mateřská společnost: a. s., s. r. o., družstvo, svěřenský fond, rodinná
fundace
, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, Česká republika a společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU než ČR [kategorii definuje § 19 odst. 3 písm. a) ZDP ve vazbě na Směrnici EU];
dceřiná společnost: a. s., s. r. o. nebo družstvo a obchodní
korporace
, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU než ČR [§ 19 odst. 3 písm. a) ZDP a Směrnice EU].
-
Daňová rezidence
společnosti:
musí být v některém státě EU a současně nikde jinde.
-
Společnost podléhá zdanění:
podle Směrnice EU, v České republice se jedná o daň z příjmů právnických osob, a
současně nesmí být od této daně osvobozena ani mít možnost zvolit si toto osvobození.
-
Kvalifikovaný podíl
mateřské společnosti na dceřiné společnosti:
alespoň 10% podíl
na základním kapitálu (tuto podmínku nelze splnit dodatečně), a to
nepřetržitě po dobu
nejméně 12 měsíců
(tuto podmínku lze splnit i dodatečně po výplatě).
-
Mateřská společnost je skutečným vlastníkem podílů na zisku:
nejedná se tedy pouze o zprostředkovatele, zástupce nebo zmocněnce pro jinou osobu.
Je tak evidentní, že mateřskou společností nemůže být fyzická osoba, ani když je jediným společníkem! Osvobození od daně platí absolutně jak pro dceřinou společnost vyplácející tento fakticky odložený podíl na zisku (žádnou daň nesráží), tak pro příjemce v roli poplatníka – mateřskou společnost, která tento účetní výnos (obvykle D 665 či 668) v daňovém přiznání k dani z příjmů vyloučí ze základu daně v II. oddílu na řádku 110. Tradičně
složitější to bývá u společníků českých s. r. o., kteří jsou daňovými nerezidenty ČR
kvůli bydlišti či sídlu v zahraničí, nebo tak o nich stanoví příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění (dále také jen „
Smlouva
“), viz § 2 odst. 3, resp. § 17 odst. 4 ZDP. U těchto poplatníků jsou předmětem českých daní z příjmů
pouze příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky
, které vymezuje úplným výčtem § 22 ZDP. Pro nás je podstatné, že mezi nimi najdeme mimo jiné také v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 10 ZDP tyto:
„Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 (pozn.: jedná se o daňové nerezidenty ČR), považují… g) příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 (poznámka: jde o daňové rezidenty ČR, např. zdejší s. r. o.) a od stálých provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 (pozn.: jedná se o daňové nerezidenty ČR), kterými jsou…
příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením základního kapitálu
, …“
Pokud byl ZK s. r. o. v minulosti navýšen z jejího zisku, uplatní se obdobný postup jako u rezidentů výše – pro daňové účely se vždy nejprve základní
kapitál
sníží právě o tuto část, která podléhá „srážkové dani“ 15 %:
Zvláštní sazba daně z příjmů
(poznámka: daňových nerezidentů ČR)… činí… b)
15 %
, a to…
z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným
při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka
…,
byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku
; přitom pro tento příjem vždy platí, že
se základní
kapitál
snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo fondu vytvořeného ze zisku
…“
Pouze pokud by se jednalo, v praxi velmi výjimečně, o nerezidenta ČR z nesmluvního, tzv. daňového ráje ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) ZDP, uplatnila by se zvýšená sazba české srážkové daně z příjmů 35 %.
Jak je tomu u částky příjmu ze snížení ZK, která nebyla v minulosti vytvořena ze zisku s. r. o.
, ale vzešla z vkladů jeho společníků? Tento příjem již zmíněné „srážkové dani“ nepodléhá, což u nerezidenta ČR
a priori
znamená, že
podléhá tzv. zajištění české daně z příjmů ve výši 10 %
(až na výjimky) dle § 38e ZDP, samozřejmě s přihlédnutím k možnostem daným Česku případnou Smlouvou – které zpravidla tyto „jiné příjmy“ umožňují zdanit jen smluvnímu státu rezidence poplatníka, tj. nikoli u zdroje v ČR. Zajištění daně přitom
dopadá pouze na zdanitelný příjem, což není případ předmětného typu příjmu, o který poplatník může snížit nabývací cenu podílu v s. r. o.
, který je vyloučen ze základu daně z příjmů výše citovaným § 23 odst. 4 písm. h) ZDP, a to u všech poplatníků – daňových rezidentů i nerezidentů ČR.
A zajištění české daně se netýká daňových rezidentů členských států Evropské unie
ani dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor. Je-li s. r. o. významně zatížena úvěry a zápůjčkami od tzv. spojených osob - zejména jde o společníky, viz § 23 odst. 7 ZDP - mělo by být před rozhodnutím o snížení jejího ZK posouzeno i daňové riziko z titulu tzv. nízké kapitalizace. Vyplacením části ZK totiž pochopitelně klesne vlastní
kapitál
s. r. o., což může mít neblahý daňový dopad na
finanční náklady (zejména úroky) z úvěrových finančních nástrojů přijatých od věřitelů z řad spojených osob
podle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Tyto jsou totiž pro dlužníka (s. r. o.)
daňově účinné pouze do výše čtyřnásobku jeho vlastního kapitálu,
přičemž „úvěrové finanční nástroje“ dle § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP představují nejen úvěr a zápůjčku, ale i dluhopisy, vkladní listy (certifikáty), depozitní směnky apod. Dobrý firemní ekonom by měl upozornit po výplatě ZK lačné společníky také na vyvážené financování, pro které je vhodné ponechání zdánlivě nadbytečné části ZK v s. r. o.,
aby dlouhodobě vázané peníze
(vložené do stálých aktiv)
byly kryty dlouhodobými zdroji
(účty vlastního kapitálu, dlouhodobé úvěry a zápůjčky).

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA