Nástup zaměstnance do zaměstnání a plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem

Vydáno: 15 minut čtení

Jednou z velmi důležitých povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je zaměstnance při nástupu do zaměstnání správně přihlásit u jeho zdravotní pojišťovny. Při přihlašování (a také odhlašování) zaměstnanců se postupuje podle § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “). V tomto ustanovení je uvedeno, který den je u jednotlivých skupin osob jako zaměstnanců dnem nástupu do zaměstnání a také dnem ukončení zaměstnání. Správné přihlášení zaměstnance je důležité pro placení pojistného zaměstnavatelem, protože povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. ) a zaniká dnem skončení zaměstnání. Za nesplnění, resp. porušení, oznamovací povinnosti může být zaměstnavateli uložena zdravotní pojišťovnou pokuta až 200 000 Kč.

Nástup zaměstnance do zaměstnání a plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem
Ing.
Antonín
Daněk
 
Pojištění u zdravotní pojišťovny
Za účelem zabezpečení řádného placení pojistného se musí zaměstnavatel (mzdová účetní či personalista) při nástupu do zaměstnání dotázat, u které zdravotní pojišťovny je zaměstnanec pojištěn. Jednou z povinností pojištěnce je totiž sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli příslušnost ke zdravotní pojišťovně, přičemž stejnou povinnost má zaměstnanec i v případě, kdy změní zdravotní pojišťovnu v době trvání zaměstnání – v případě přechodu k jiné zdravotní pojišťovně platí osmidenní lhůta pro oznámení této změny zaměstnavateli. Oznámení týkající se pojištění u zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně potvrdit.
 
Zařazení mezi osoby, za které platí pojistné stát
Další dotaz zaměstnavatele by měl směřovat k tomu, zda přijímaný zaměstnanec není zařazen u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát (poživatel některého z důchodů, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené, student, osoba evidovaná na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání s předpokládaným měsíčním příjmem nepřesahujícím polovinu aktuální výše minimální mzdy apod.). Kompletní seznam „státních pojištěnců“ naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Pokud je za zaměstnance plátcem pojistného stát, musí být tato skutečnost zdokumentována ve mzdové evidenci, například rozhodnutím o přiznání důchodu, potvrzením o studiu či pobírání rodičovského příspěvku aj. Zvýhodnění těchto osob se týká především odvodu pojistného zaměstnavatelem ze skutečné výše příjmu (tedy bez nutnosti provádět dopočet a doplate