Minimální vyměřovací základ zaměstnance a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech

Vydáno: 17 minut čtení

Minimální mzda zaujímá ve zdravotním pojištění významné postavení, neboť v souvislosti s placením pojistného konkrétně určuje minimální vyměřovací základ zaměstnance, resp. jeho poměrnou část (a dále ještě stanovuje vyměřovací základ pro placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů).

 

Minimální vyměřovací základ zaměstnance a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
S účinností od 1. 1. 2022 se zvýšila minimální mzda na 16 200 Kč, proto při stanovení vyměřovacího základu a navazujícího výpočtu výše pojistného vycházejí zaměstnavatelé v roce 2022 z této částky. Pokud se na zaměstnance (a tedy i na jeho zaměstnavatele – plátce pojistného) vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí být od ledna 2022 při trvání zaměstnání po celé rozhodné období kalendářního měsíce odvedeno zaměstnavatelem pojistné nejméně ve výši 2 187 Kč (13,5 % z 16 200 Kč).
V právních podmínkách platných v roce 2022 ve zdravotním pojištění:
je v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“) formulován vyměřovací základ zaměstnance, kdy se do vyměřovacího základu zahrnou i příjmy, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pokud by podléhaly zdanění v České republice,
je v navazujícím § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. taxativně stanoven výčet plnění, ze kterých se zdravotní pojištění neplatí, například se jedná o odstupné, na které vznikl nárok podle zákoníku práce,
se pro stanovení vyměřovací