DPH při dodání knih, novin a časopisů

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím článku jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatňování DPH při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby. Podrobněji jsou objasněna zejména pravidla pro uplatňování sazeb daně v této oblasti, která vyplývají ze směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “).

DPH při dodání knih, novin a časopisů
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Dodání knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištěné podobě nebo ve formě zvukového záznamu jejich obsahu na hmotném nosiči je pro účely DPH chápáno jako dodání zboží. Jsou-li však knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytovány zákazníkům v elektronické podobě, jedná se pro účely DPH o poskytnutí služby. Při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
 
Předmět daně a místo plnění
Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je předmětem DPH dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, tj. v rámci uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, s místem plnění v tuzemsku. Zbožím se přitom pro účely DPH podle § 4 odst. 2 zákona o DPH rozumí zejména hmotné věci, včetně věcí movitých. Z tohoto obecného vymezení vyplývá, že prodej knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištené podobě a zvukových záznamů jejich obsahu na hmotném nosiči (audioknih) je nutno chápat z hlediska DPH jako dodání zboží, které je předmětem daně, a to za splnění výše uvedených podmínek.
Podle § 13 odst. 1 zákona o DPH se dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, tj. dodání zboží je spojováno vlastně s „ekonomickým“ a nikoliv „prá