Dohody a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Jak dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“), tak dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) musejí být uzavřeny písemně, jinak jsou neplatné. Jedno vyhotovení dohody předává zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě musí být specifikována doba, na kterou se uzavírá. Každá z dohod může být uzavřena jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou – tuto okolnost je nutno v dohodě uvést.

Dohody a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Dohody a účast na zdravotním pojištění
Pro povinnost zaměstnavatele plnit zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění, tedy přihlásit osobu jako zaměstnance a odvádět pojistné podle zákona, rozhoduje u dohod pouze a jedině výše příjmu, zúčtovaná zaměstnanci zaměstnavatelem za rozhodné období kalendářního měsíce – bez ohledu na délku trvání dohody v tomto měsíci.
Z pohledu zdravotního pojištění platí v roce 2022, že pokud příjem na DPČ činí alespoň 3 500 Kč anebo u DPP přesahuje 10 000 Kč, pak:
vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání (resp. Osoba je zaměstnancem),
zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny podle podmínek daných ustanovením § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj­ších předpisů – viz dále;
se odvádí pojistné takto:
ze zúčtovaného příjmu (nižšího než povinné m