Účetnictví v rostlinné výrobě v ČR versus IFRS - 1. část

Vydáno: 24 minut čtení

Rostlinná výroba představuje specifickou oblast zemědělské činnosti. Specifika charakteru rostlinné výroby se odráží i v přístupech k jejímu účetnímu zachycení. První část článku je věnována problematice účetnictví v rostlinné výrobě podle českých předpisů. Příspěvek se zabývá oceňováním, účetním zachycením a vykazováním rostlin, které jsou předmětem či prostředkem zemědělské výroby.

Účetnictví v rostlinné výrobě v ČR versus IFRS – 1. část
doc. Ing.
Dana
Dvořáková,
Ph.D.
Specifika rostlinné výroby
, která ovlivňují zachycení pěstovaných rostlin v účetnictví, vyplývají z jejího biologického charakteru. Rostlinná výroba je založena na vytváření vhodných podmínek pro život rostlin, pro jejich biologickou přeměnu, která je hlavním faktorem vytvářejícím zisk zemědělského producenta. Biologická přeměna živých organismů vede v průběhu jejich života k růstu, zvyšování objemu, hmotnosti i ke změnám kvalitativním a k plození dalších generací. Rostlinná výroba je díky svému biologickému charakteru také vystavena rizikům nákazovým, rizikům nezamýšlených biologických poruch a mutací, rizikům spojeným s výkyvy počasí. Je často také výrobou sdruženou, takže v rámci jednoho výrobního procesu vzniká nuceně více výrobků najednou. Rostlinná výroba se vyznačuje různou délkou produkčního cyklu od délky několika týdnů či měsíců až po extrémně dlouhodobý produkční cyklus, například v lesnictví, a nerovnoměrnou pracovní náročností v průběhu produkčního cyklu, ze které také vyplývá nerovnoměrnost peněžních toků v průběhu hospodaření. Všechny tyto charakteristiky se více či méně odráží v konceptech účetního zachycení jednotlivých druhů rostlinné výroby.
 
Účetnictví v rostlinné výrobě podle českých účetních předpisů
 
Klasifikace pěstovaných rostlin a jejich účetní zachycení
Klasifikace pěstovaných rostlin v účetnictví vychází ze způsobu, jakým rostliny přinášejí účetní jednotce užitek. Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen vyhláška č. 500), jsou pěstované rostliny členěny v návaznosti na zamýšlený užitek do následujících dvou skupin:
1.
Rostliny sledované v rámci zásob
: jednoleté či dvouleté rostliny určené k jednorázové sklizni, rostliny určené k opakované sklizni plodů, které nemají charakter dřeviny.
2.
Rostliny v dlouhodobých aktivech - pěstitelské celky trvalých porostů
- jsou porosty ovocných stromů a keřů, které jsou určeny k opakované sklizni plodů (případně listů či palivového dřeva apod.).
Problematickou otázkou je v České republice
zachycení lesních porostů
. Lesní porosty nepatří do kategorie trvalých porostů a v českém účetnictví nedochází k aktivaci lesních porostů vypěstovaných ve vlastní režii. Lesní porost v tomto případě není vykazován v rozvaze a účetní jednotky o rozloze a hodnotě lesního porostu zveřejňují informaci pouze v příloze k účetní závěrce. V případě, že účetní jednotka nakoupí pozemek s lesem, lesní porost se neodděluje od hodnoty pozemku a zůstává jeho