Poskytnuté zálohy v účetnictví

Vydáno: 18 minut čtení

Téma účetního zachycení poskytnutých i přijatých záloh rezonuje mezi odbornou veřejností již delší dobu. Zřejmě proto nikoho nepřekvapí, že částečně opustíme „klasiku“ v podobě účtů 314-Poskytnuté zálohy a 324-Přijaté zálohy. Je tomu tak proto, že pojem „záloha“ může nabývat různých významů a hrát v praxi odlišné role.

Poskytnuté zálohy v účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Národní účetní rada přispěla značnou měrou k analýze problematiky záloh tím, že na toto téma vydala dvě interpretace:
I-43 – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně,
I-47 – Přijaté zálohy v cizí měně.
Na první pohled může čtenář nabýt dojmu, že „problematické“ jsou jen cizoměnové zálohy. Není tomu tak. Způsob zachycení a výsledného vykázání záloh v rozvaze se týká jak cizoměnových, tak i korunových záloh, byť cizoměnové jsou o něco složitější.
 
1. Je poskytnutá záloha pohledávkou?
Na rozdíl od historicky zažité praxe, rozdělme poskytnuté zálohy na dvě skupiny:
a)
Při poskytnutí zálohy se neočekává její vrácení, ale očekává se
dokončení transakce dodáním
předmětu transakce (pořízení zásob, majetku či služby). Jedná se tedy ve své podstatě o samostatnou dílčí část celkové pořizovací ceny nakupovaného aktiva či služby, nikoliv o pohledávku.
V takovém případě účetní jednotka vykazuje poskytnuté zálohy na následujících účtech:
051-Poskytnutá záloha na dlouhodobý nehmotný majetek,
052-Poskytnutá záloha na dlouhodobý hmotný majetek,
151-Poskytnutá záloha na nakupované zásoby,
381-Náklady příštích období.
V případě, že se jedná o tzv. cizoměnovou zálohu, která byla poskytnuta v cizí měně na budoucí cizoměnové plnění, bude oceněna v hodnotě stanovené kurzem k datu poskytnutí peněžních prostředků. K rozvahovému dni z nevyúčtované zálohy
nevzniká kurzový rozdíl,
neboť ke zpětnému peněžnímu toku (vrácení zálohy) nedojde a není tak naplněn titul vzniku kurzového rozdílu.
b)
V okamžiku poskytnutí zálohy či k rozvahovému dni se transakce jeví jako nejistá a vzniká možnost
vrácení zálohy.
Do stejné skupiny patří již od počátku zcela zřejmě vratitelné zálohy, jako jsou
kauce
či depozita.
Taková záloha je klasifikována jako pohledávka a bude vykázána na účtu 314-Poskytnuté zálohy. Pokud se jedná o cizoměnovou pohledávku, s níž je spojeno budoucí kurzové riziko z jejího vrácení, pak k rozvahovému dni
vzniká kurzový rozdíl
. Stejně tak vznikne kurzový rozdíl z jejího následného vrácení.
 
2. Druhy poskytnutých záloh a způsoby jejich zaúčtování
Způsob
nakládání s poskytnutými korunovými i cizoměnovými zálohami a z toho vycházející způsob ocenění plnění, které je financováno zálohou či dílčími částmi celkové finální ceny, lze rozdělit do pěti skupin.
 
2.1 Záloha na budoucí plnění v plné či částečné výši
Jedná se o poměrně častou situaci, kdy dodavatel vyža