Dohody a zdravotní pojištění v právních podmínkách roku 2022

Vydáno: 12 minut čtení

Pro účel posouzení vzniku zaměstnání a souvisejícího plnění povinností zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění je důležité, že se sčítají příjmy z více dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ) u jednoho zaměstnavatele. Ve srovnání s rokem 2021 se k datu 1. 1. 2022 nezměnila výše rozhodných částek 10 000 Kč, resp. 3 500 Kč. To znamená, že v roce 2022 se zaměstnavatel ve zdravotním pojištění nezabývá v příslušném kalendářním měsíci situací, kdy: – u DPP (jedné či více) příjem nepřevyšuje 10 000 Kč, – u DPČ (jedné či více) příjem nečiní alespoň 3 500 Kč. V následujícím textu si formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při placení pojistného na zdravotní pojištění včetně plnění oznamovací povinnosti v právních podmínkách roku 2022. Pro zaměstnance i zaměstnavatele (jako plátce pojistného) platí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrnou část.

Dohody a zdravotní pojištění v právních podmínkách roku 2022
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Osoba je zaměstnána u dvou zaměstnavatelů, u každého na DPČ s příjmem nižším než 3 500 Kč.
Protože není u žádného zaměstnavatele dosaženo příjmu zakládajícího účast na nemocenském (a návazně i na zdravotním) pojištění, nevzniká zaměstnavatelům povinnost platit pojistné. Zároveň však taková osoba nemá řešen ve zdravotním pojištění pojistný vztah, což znamená, že musí využít některou z možností uvedených v Příkladě č. 8.
Příklad 2
Osoba pracuje v měsíci červenci u jednoho zaměstnavatele na dvě DPČ (takzvaně za sebou), každá v trvání deseti kalendářních dnů s příjmy 4 000 Kč a 4 400 Kč.
Příjmy se sčítají a pro zdravotní pojištění činí 8 400 Kč.
Zaměstnavatel dvakrát přihlásí a dvakrát odhlásí zaměstnance (k datům, ke kterým dohody započaly a skončily). Při plnění oznamovací povinnosti se u dohod postupuje podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke dni, ve kterém popr