Uplatnění mimořádných odpisů v roce 2022

Vydáno: 11 minut čtení

Zákonem č. 609/2020 Sb. byla v zákonu o daních z příjmů opětovně zavedena možnost uplatnění takzvaných mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl tento hmotný majetek pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. V článku si rozebereme možnost uplatnění mimořádných odpisů v roce 2022.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Uplatnění mimořádných odpisů v roce 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zásady uplatnění mimořádných odpisů
U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31 12. 2021 lze využít uplatnění mimořádných odpisů na základě současného znění § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) následovně:
hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině
, pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců
;
hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině,
pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců
, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.
Na základě novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 254) se možnost využít mimořádné odpisy rozšiřuje na uvedený majetek pořízený až do 31. 12. 2023.
V důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů se k prodloužení uplatnění mimořádných odpisů mimo jiné uvádí: „Důvodem znovuzavedení mimořádných odpisů byla podpora investic poplatníků v době obtížné ekonomické situace způsobené šířením koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k tomu, že důsledky pandemie ještě přetrvávají a je tu nová mimořádná událost v podobě ruské agrese proti Ukrajině, která vyvolává řadu sekundárních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, se prodlužuje tento režim o dva roky. Hmotný majetek zařazený v první odpisové skupině by poplatník podle obecné právní úpravy odpisování odpisoval 3 roky, zatímco v režimu mimořádných odpisů tento majetek odepíše již za 1 rok. Hmotný majetek zařazený ve druhé odpisové skupině by poplatník podle obecné právní úpravy odpisování odpisoval 5 let, zatímco v režimu mimořádných odpisů jej odepíše již za 2 roky.“
Ustanovení § 30a ZDP představuje pouze možnost, kterou poplatník může využít, přičemž pokud tak neučiní, může postupovat i u výše uvedeného hmotného majetku podle obecné právní úpravy odpisování dle § 31 ZDP (rovnoměrné odpisování) nebo dle § 32 ZDP
(zrychlené odpisování).
Dle § 30a odst. 3 ZDP se mimořádné odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má
povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
Znamená to, že i když poplatník pořídí hmotný majetek prvního nebo posledního dne v měsíci a uvede jej v tomto měsíci do užívání, uplatní první měsíční odpis tohoto hmotného majetku až v následujícím měsíci. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud se poplatník rozhodne pro uplatnění mimořádných odpisů pořízeného hmotného majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, nemůže využít znění § 26 odst. 8 ZDP, tedy nemůže odpisování hmotného majetku přerušit. To znamená, že pokud se poplatník rozhodl uplatnit mimořádné odpisy u pořízeného hmotného majetku zařazeného ve 2. odpisové skupině v roce 2020, musí uplatňovat odpisy ve formě mimořádných odpisů i v roce 2021 (resp. 2022), i když by v roce 2021 (2022) nedosáhl takového základu daně z příjmů, který mu při uplatnění mimořádných odpisů umožní uplatnit veškeré nezdanitelné části od základu daně dle § 15 ZDP a veškeré slevy na dani. Obdobně to platí i pro pořízený hmotný majetek zařazený do 1. nebo 2. skupiny v roce 2021, u kterého poplatník uplatňuje mimořádné odpisy – musí pokračovat v uplatnění mimořádných odpisů i v roce 2022 (resp. 2023) a nemůže přerušit toto odpisování, i když to pro něj není výhodné z důvodu dosažení nízkého základu daně v roce 2022.
Příklad 1
Podnikatel zakoupil v listopadu 2021 osobní automobil o vstupní ceně 510 000 Kč a uvedl jej do užívání v listopadu 2021. Automobil poplatník vložil do svého obchodního majetku a používá ho výhradně k podnikatelským účelům. Uvedeme si porovnání výše odpisů při uplatnění rovnoměrného odpisování, zrychleného odpisování a při uplatnění mimořádných odpisů.
Výše odpisů při rovnoměrném odpisování dle § 31 ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
510 000 x 11 : 100 = 56 100
2022-2025
510 000 x 22,25 : 100 = 113 475
Výše odpisů při zrychleném odpisování dle § 32 ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
510 000 : 5 = 102 000
2022
2 x 408 000 : (6 - 1) = 163 200
2023
2 x 244 800 : (6 - 2) = 122 400
2024
2 x 122 400 : (6 - 3) = 81 600
2025
2 x 40 800 : (6 - 4) = 40 800
Výše mimořádných odpisů dle § 30a ZDP
Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 306 000 Kč, tj. 25 500 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 204 000 Kč, tj. 17 000 Kč měsíčně.
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
25 500 x 1 měsíc = 25 500
2022
25 500 x 11 měsíců + 17 000 x 1 měsíc = 297 500
2023
17 000 x 11 měsíců = 187 000
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná prosincem 2021 a trvá 24 měsíců. Z výpočtů vidíme, že tím, že poplatník zakoupil automobil až v závěru roku 2021 a rozhodl se uplatnit u tohoto hmotného majetku mimořádné odpisy, těžiště částky těchto mimořádných odpisů se promítá v roce 2022, kdy v našem případě činí výše mimořádných odpisů 297 500 Kč, zatímco u rovnoměrných odpisů by činila výše 113 475 Kč a v případě zrychlených odpisů 163 200 Kč. Zatímco u rovnoměrných nebo zrychlených odpisů může poplatník odpisování přerušit, u mimořádných odpisů jejich odpisování přerušit nelze. Podnikatel tak v roce 2021 vzal na sebe riziko, že se mu bude v roce 2022 dobře dařit v podnikání a uplatněná výše mimořádných odpisů mu v daňovém přiznání za rok 2022 neznemožní uplatnit příslušné nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP (např. odpočet příspěvků na doplňkové penzijní spoření, odpočet pojistného na soukromé životní pojištění, odpočet darů, odpočet úroků z hypotečního úvěru).
Příklad 2
Podnikatel zakoupil v únoru 2021 osobní automobil o vstupní ceně 540 000 Kč a uvedl jej do užívání rovněž v únoru 2021. Automobil poplatník vložil do svého obchodního majetku a používá ho výhradně k podnikatelským účelům. Uveďme si níže porovnání výše odpisů při uplatnění rovnoměrných odpisů, zrychlených a mimořádných odpisů.
Výše odpisů při rovnoměrném odpisování dle § 31 ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
540 000 x 11 : 100 = 59 400
2022-2025
540 000 x 22,25 : 100 = 120 150
Výše odpisů při zrychleném odpisování dle § 32 ZDP
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
540 000 : 5 = 108 000
2022
2 x 432 000 : (6 - 1) = 172 800
2023
2 x 259 200 : (6 - 2) = 129 600
2024
2 x 129 600 : (6 - 3) = 86 400
2025
2 x 43 200 : (6 – 4) = 43 200
Výše mimořádných odpisů dle § 30a ZDP
Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 324 000 Kč, tj. 27 000 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 216 000 Kč, tj. 18 000 Kč měsíčně.
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2021
27 000 x 10 měsíců = 270 000
2022
27 000 x 2 měsíce + 18 000 x 10 měsíců = 234 000
2023
18 000 x 2 měsíce = 36 000
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná březnem 2021 a trvá 24 měsíců
.
 
Technické zhodnocení na hmotném majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů
Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů, nezvyšuje podle znění § 30a odst. 5 ZDP vstupní cenu hmotného majetku. Ukončené technické zhodnocení na tomto hmotném majetku se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26-30 a § 31-33 ZDP, tedy odpisuje se jako samostatný hmotný majetek.
Příklad 3
Podnikatel zakoupil v únoru 2020 nákladní automobil za cenu ve výši 690 000 Kč a rozhodl se u vozidla uplatňovat mimořádné odpisy. Automobil uvedl do užívání rovněž v únoru 2020 a vložil ho do svého obchodního majetku. V roce 2022 provede na vozidle dvě technická zhodnocení, a to v březnu ve výši 82 000 Kč a v prosinci další technické zhodnocení ve výši 94 000 Kč.
Výše mimořádných odpisů
Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 414 000 Kč, tj. 34 500 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 276 000 Kč, tj. 23 000 Kč měsíčně.
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2020
34 500 x 10 měsíců = 345 000
2021
34 500 x 2 měsíce + 23 000 x 10 měsíců = 299 000
2022
23 000 x 2 měsíce = 46 000
Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná březnem 2020 a trvá 24 měsíců.
 
Odpisování technického zhodnocení
Technické zhodnocení provedené v roce 2022, uskutečněné na vozidle s uplatňovanými mimořádnými odpisy, nezvyšuje dle § 30a odst. 5 ZDP vstupní cenu vozidla, ale bude odpisováno jako jiný majetek dle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. Vznik hmotného majetku ve formě jiného majetku vzniká již v březnu 2022, protože výdaje na technické zhodnocení převýšily částku 80 000 Kč. Druhé technické zhodnocení v částce 94 000 Kč provedené v prosinci 2022 je technickým zhodnocením provedeným v prvním roce odpisování a ve smyslu § 29 odst. 1 ZDP zvyšuje vstupní cenu majetku. Pokud se podnikatel rozhodne, že bude technické zhodnocení odpisovat zrychleným způsobem, může uplatnit odpisy následovně:
Zdaňovací období
Výpočet odpisů v Kč
2022
176 000 : 5 = 35 200
2023
2 x 140 800 : (6 - 1) = 56 320
2024
2 x 84 480 : (6 - 2) = 42 240
2025
2 x 42 240 : (6 - 3) = 28 160
2026
2 x 14 080 : (6 - 4) = 14 080
Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco nákladní automobil odpisuje podnikatel formou mimořádných odpisů 24 měsíců a automobil je v roce 2022 již odepsán, technické zhodnocení na tomto vozidle provedené v roce 2022 se bude odpisovat po dobu 5 let až do roku 2026 včetně.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA