Odstupné - právní a daňové aspekty

Vydáno: 16 minut čtení

Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 zákona 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “ nebo „ZP “).

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Odstupné – právní a daňové aspekty
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Odstupné náleží zaměstnanci pouze v konkrétně stanovených případech rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr musí být rozvázán výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu, že:
zaměstnavatel nebo jeho část se ruší,
zaměstnavatel nebo jeho část se přemísťuje,
zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách.
Stejně tak odstupné náleží i v případě, že pracovní poměr je rozvázán dohodou zaměstnavatele a zaměstnance z těch samých důvodů.
Odstupné při skončení zaměstnání náleží pouze zaměstnancům v pracovním poměru, a to bez ohledu na výši sjednaného pracovního úvazku. Naopak, odstupné nenáleží zaměstnancům činným na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.
Je potřeba zdůraznit, že odstupné je v těchto případech zaměstnavatel povinen vyplatit bez ohledu na další okolnosti, tedy zejména to, zda zaměstnanec nastoupí bezprostředně po rozvázání pracovního poměru do jiné práce nebo se např. stane poživatelem starobního či jiného důchodu, začne podnikat atd. Žádné okolnosti nemají na povinnost vyplatit odstupné vliv.
 
Výše odstupného
Výše odstupného není dána jednotnou částkou, ale je odstupňována podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele, a to následovně:
nejméně ve výši jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
nejméně ve výši dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
nejméně ve výši součtu trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance a výše uvedených částek, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4 ZP, tj. postup sjednaný v kolektivní smlouvě, podle něhož bude zaměstnanci práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období, které nepřesáhne 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin, započtena do pracovní doby v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.
Je nutné zdůraznit, že odstupné je stanoveno tak, že musí být poskytnuto nejméně v této výši, nic tedy nebrání tomu, aby bylo poskytnuto odstupné vyšší. Nižší odstupné ale být poskytnuto nemůže.
Pro účely odstupného se k době trvání současného pracovního poměru zaměstnance přičítá i doba předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud od jeho skončení do vzniku současného pracovního poměru neuplynula doba delší 6 měsíců.
Ještě vyšší odstupné, a to ve výši
nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku,
náleží zaměstnanci v případě výpovědi nebo rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodů, kdy zaměstnanec nesmí již konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, ohrožení touto nemocí nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. V tomto případě ale může nastat situace, že se odstupné nevyplácí, a to tehdy, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. A to nastane tehdy, pokud prokáže, že:
a)
škoda vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány nebo
b)
škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
Obecně je předpokladem rozvázání pracovního poměru z uvedených zdravotních důvodů, a tedy i podmínkou pro vyplacení odstupného, existence příslušného pracovnělékařského posudku, v jehož posudkovém závěru se uvádí, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost dále konat dosavadní práci pro některý z uvedených kvalifikovaných zdravotních důvodů.
  
Z judikatury
K tomu bychom odkázali na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 983/2013, podle kterého zaměstnanci, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru, přísluší odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, jestliže v době uzavření dohody nesměl pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení nemocí z povolání dále konat dosavadní práci, jestliže tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru a jestliže – byly-li důvodem zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání – se zaměstnavatel zcela nezprostil své odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; okolnosti, co bylo v dohodě uvedeno jako důvod rozvázání pracovního poměru a zda byl v době uzavření dohody zařízením závodní preventivní péče vydán lékařský posudek o způsobilosti zaměstnance k práci, tu nejsou rozhodné.
A ještě zmiňme další rozsudek Nejvyššího soudu, a to 21 Cdo 5825/2016, podle kterého nepřevedl-li zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, na jinou vhodnou práci (popřípadě převedl-li zaměstnance na jinou vhodnou práci bez jeho souhlasu a nebylo-li jeho pracovní zařazení u zaměstnavatele vyřešeno dohodou ani dodatečně), je povinen rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, je oprávněn z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, aniž by to bylo na újmu jeho práva na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 2 ZP.
V některých komplikovanějších případech, které jsou zpravidla spojeny s nějakým sporem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je tedy nutné při hledání správného postupu zohlednit i soudní judikaturu.
Specifický důvod vzniku práva na odstupné upravuje § 339a odst. 2 ZP. Podle této úpravy přísluší zaměstnanci právo na odstupné ve výše uvedené (tedy zákonné) výši, jestliže zaměstnanec prokáže, že k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Pojem podstatné zhoršení pracovních podmínek je vymezen judikaturou, přičemž z nejnovější můžeme odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1148/2019.
Odstupné tedy představuje násobek průměrného výdělku, pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Výpočet průměrného měsíčního výdělku je uveden v § 356 odst. 2 ZP.
Jak již bylo uvedeno, výše odstupného je stanovena jako minimální, zaměstnavatel tak může jeho výši v podstatě neomezeně navyšovat, a to i rozdílně podle stanovených kritérií, pouze tato kritéria nesmí obsahovat žádné diskriminační znaky. Nejčastějším kritériem, podle kterého dochází k navýšení odstupného, je doba trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.
Z pohledu výplaty odstupného ZP upravuje pouze dvě možnosti. Buď se zaměstnavatel písemně dohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru, nebo eventuálně i na pozdějším termínu výplaty. Pokud takováto dohoda, která tedy musí mít písemnou podobu, uzavřena není, je povinností zaměstnavatele odstupné vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy.
Dále uveďme, že v souladu s úpravou § 68 ZP zaměstnanec, který po skončení pracovního poměru, kde mu bylo vyplaceno odstupné, začne opět vykonávat práci v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti u dosavadního zaměstnavatele před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen zaměstnavateli odstupné (jeho poměrnou část) vrátit.
Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby pro stanovení výše odstupného.
Je vhodné doplnit, že odstupné může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru i z jiných než výše uvedených (zákonných) důvodů, a to i v jiných násobcích průměrného výdělku nebo i v konstantní částce. Potom už ale nepůjde o odstupné, na které vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, což bude mít dopad do oblasti zdanění a odvodu sociálního a zdravotního pojištění, jak je vysvětleno dále.
 
Zdanění odstupného a odvod pojistného
Další oblastí, kterou musíme řešit, pokud je odstupné v souladu s úpravou zákoníku práce přiznáno, je
zdanění odstupného a odvod sociálního a zdravotního pojištění.
Odstupné je samozřejmě příjmem ze závislé činnosti, tedy příjmem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a protože základem daně u těchto příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti, je nutné zjistit, zda odstupné nepředstavuje příjem osvobozený od daně, případně příjem, který není předmětem daně. Od daně je osvobozeno pouze odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí, a to v souladu s úpravou § 6 odst. 9 písm. n) ZDP, další případy odstupného ale jsou již součástí zdanitelných příjmů zaměstnance.
Dále je nutné samozřejmě vyřešit případný odvod sociálního a zdravotního pojištění. Jak vyplývá z § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, do vyměřovacího základu zaměstnance se, mimo jiné, nezahrnují příjmy v podobě odstupného a další odstupného, odchodného a odbytného, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů.
Z této úpravy tak vyplývá, že odstupné poskytnuté v souladu s úpravou zákoníku práce, není součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného a sociální pojištění se z něj neodvádí.
Obdobná úprava je potom také v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ani z pohledu zdravotního pojištění se odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se tak z něj ani zdravotní pojištění. Příslušná úprava je obsažena v § 3 odst. 2 uvedeného zákona.
Lze tak uzavřít, že z odstupného bude sražena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ale nebude sraženo a odvedeno sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 1
Zaměstnanci je v příslušném kalendářním měsíci vyplacena hrubá mzda ve výši 29 000 Kč. Současně došlo ke konci měsíce k rozvázání pracovního poměru s tímto zaměstnancem z důvodu, že se zaměstnanec stal nadbytečným a bylo mu vyplaceno v souladu s úpravou zákoníku práce odstupné ve výši 53 000 Kč.
Z odstupného se sociální ani zdravotní pojištění neplatí, základ daně tak bude činit 82 000 Kč. Sociální a zdravotní pojištění bude u zaměstnavatele i u zaměstnance odvedeno pouze z částky hrubé mzdy, nikoliv z odstupného.
  
Z judikatury
K problematice odstupného upozorněme také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR
sp. zn. 6 Ads 90/2013-50 ze dne 26. 3. 2014,
kdy současně znění úpravy v sociálním a zdravotním pojištění je právě reakcí na závěry tohoto rozsudku. V případu šlo o odvod sociálního, a vlastně i zdravotního, pojištění z odstupného, které bylo poskytnuto z důvodu rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. e) ZP, tedy v případě, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k vykonávané práci.
Jak již bylo uvedeno, z pohledu zdanění je zásadní, že odstupné nepatří mezi příjmy, které by nebyly předmětem daně nebo by byly od daně osvobozené, jedná se tedy o příjmy, které vstupují do základu daně zaměstnance. Lze předpokládat, že zaměstnanec, kterému bude z důvodu rozvázání pracovního poměru vyplaceno odstupné, bude mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a bude tedy uplatňovat slevy na dani nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti.
PŘÍKLAD 2
Pokračujme v předchozím příkladu a předpokládejme, že tento zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na dani a daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti.
Jak jsme v předchozím příkladu vypočetli, základem daně je částka 82 000 Kč. Daň tedy představuje částku 12 300 Kč, po uplatnění základní slevy ve výši 2 570 Kč a daňového zvýhodnění na dvě děti ve výši 1 267 Kč a 1 860 Kč bude odvedena záloha na daň ve výši 6 603 Kč.
Pokud by se výjimečně jednalo o zaměstnance, který by neměl podepsáno prohlášení k dani, potom bude postupováno stejně, ale bez uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Ve výše uvedeném případě by proto byla odvedena záloha na daň ve výši 12 300 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že odstupné může představovat několikanásobky průměrné měsíční mzdy a může se tak jednat o poměrně vysoké částky, je nutné upozornit i na problematiku sazby daně. Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.
V roce 2022 činí uvedená částka čtyřnásobku průměrné mzdy 155 644 Kč. Pokud tedy příjmy zahrnované do základu daně pro výpočet zálohy překročí tuto částku, je sazba daně pro tuto část základu daně 23 %.
PŘÍKLAD 3
Zaměstnanci je v příslušném kalendářním měsíci vyplacena hrubá mzda ve výši 45 000 Kč. Současně došlo ke konci měsíce k rozvázání pracovního poměru s tímto zaměstnancem z důvodu, že se zaměstnanec stal nadbytečným, a bylo mu vyplaceno v souladu s úpravou zákoníku práce odstupné ve výši 134 000 Kč.
Z odstupného se sociální ani zdravotní pojištění neplatí, základ daně bude činit 179 000 Kč. Záloha na daň činí 15 % ze základu daně 155 644 Kč a 2 3% z (179 000 - 155 644), tedy celkem 23 346,60 Kč + 5 371,88 Kč = 28 719 Kč po zaokrouhlení.
 
Odstupné představuje jeden z výrazných prvků ochranné funkce pracovního práva, jehož smyslem je poskytnutí přiměřené peněžní
kompenzace
za nezaviněnou ztrátu zaměstnání. Smyslem příspěvku bylo vysvětlit základní principy úpravy tohoto nástroje a upozornit na zdanění a zpojistnění tohoto příjmu.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA