Průmyslová práva v účetnictví a daních

Vydáno: 16 minut čtení

Článek navazuje na příspěvek zveřejněný v předchozím čísle časopisu, který byl zaměřený na průmyslová práva z pohledu právních předpisů. Tento se ve své první části věnuje vykazování, oceňování, inventarizaci, odpisování a zveřejnění průmyslových práv pohledem českých účetních předpisů vč. příkladů souvisejících účetních operací. Dále je zmíněna novela zákona o daních z příjmů v oblasti dlouhodobých nehmotných aktiv účinná od 1. 1. 2021.

Průmyslová práva v účetnictví a daních
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
 
České účetní předpisy
Pro účtování o průmyslových právech jsou podstatné základní právní předpisy upravující jednotlivé druhy těchto práv. Z nich vyplývá, že vlastník by měl sledovat příslušný rejstřík vedený Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“), do něhož se zakládají související dokumenty. Okamžikem zápisu dokumentu v rejstříku nabývá listina účinnosti. To platí zejména pro vznik aktiva a jeho zařazení do užívání, což se pojí se zveřejněním práva v rejstříku, tj. s udělením právní ochrany. Obdobně licenční smlouva nabývá účinnosti zápisem do příslušného rejstříku. A naopak k vyřazení průmyslového práva z užívání by mělo dojít při jeho výmazu z rejstříku, resp. při jeho zániku, což se děje nejčastěji, pokud se ho vlastník vzdá, uplyne doba platnosti (ochrany), zrušením ze strany Úřadu apod.
 
Vykazování
Průmyslová práva jsou obvykle vykazována v rozvaze v položce B.I.2. Ocenitelná práva. Podmínkou je, aby doba použitelnosti takového majetku byla delší než 1 rok a ocenění dosáhlo hranice stanovené účetní jednotkou. V případě, kdy ocenění nedosáhne hranice stanovené účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, půjde o drobný nehmotný majetek účtovaný rovnou do nákladů v účtové skupině 51 – Služby. Případné technické zhodnocení se jeví u těchto aktiv spíše jako nerelevantní či méně časté. Pokud by přicházelo v úvahu, musela by být překročena zmíněná hranice oceněn&