Lhůty pro správce daně

Vydáno: 15 minut čtení

Správce daně je stejně jako daňový subjekt v rámci daňového řízení vázán lhůtami, které je povinen správce daně dodržovat. V praxi může být však matoucí, že některé lhůty nejsou stanoveny přímo zákonem, ale jsou upraveny v rámci pokynu Ministerstva financí ČR. Také se může stát, že správce daně lhůtu nedodrží, kdy pak může být potřeba, aby se daňový subjekt domáhal nápravy formou prostředků obrany, které mu zákon nabízí.

Lhůty pro správce daně
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Právní úprava lhůt pro správce daně
Zákonné lhůty pro správce daně jsou vymezeny především zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), kde jsou v rámci různých ustanovení uvedeny lhůty
relevantní
pro správce daně. Některé lhůty mohou být vymezeny také přímo v hmotně právních předpisech (například zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty). Řadu lhůt stanovených pro správce daně pak daňový subjekt v zákonech nenalezne a jejich úprava může být uvedena alespoň v rámci pokynu Ministerstva financí ČR č. MF-5, o stanovení lhůt při správě daní, čj.: MF-21968/2015/39 PID: MFCR5XFGZC (dále jen „pokyn“).
V praxi může nastat i situace, kdy daná lhůta pro správce daně není v podstatě stanovena, ale daňový subjekt se může domáhat určitého výsledku formou prostředků obrany, které jsou upraveny zejména v daňovém řádu (například půjde o podnět na nečinnost). V praxi také pro urychlení určitého procesu či docílení výsledku z hlediska času může pomoci aktivní komunikace se správcem daně ze strany daňového subjektu.
 
Vybrané lhůty pro správce daně
Daňový subjekt může v řadě situací mít zájem na tom, aby daňové řízení (například daňová kontrola či odvolací řízení) skončilo co nejrychleji, a to z různých důvodů. Jedním z důvodů může být nárůst úroku z prodlení v čase, pokud je daň doměřena, protože s každým dnem, pokud na osobním daňovém účtu není evidován odpovídající přeplatek na dani, narůstá úrok z prodlení, který v současné době narůstá ve výši 8 %
p. a.
+ REPO sazba České národní banky. Proto může být v zájmu daňového subjektu hlídat, zda správce daně vyřizuje dané podání či řízení bez zbytečných průtahů, což je jednou ze základních zásad daňového řízení