Místní referendum - 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Navazujeme na příspěvek z minulého čísla časopisu UNES č. 7–8/2022 na s. 21 tohoto periodika, který se zabývá problematikou místního referenda. Obsahem první části byly zejména podmínky přípustnosti a konání referenda, podmínky pro hlasování v něm, náležitosti návrhu na jeho konání a institut přípravného výboru a rozhodování o jeho vyhlášení. Druhá část se zaobírá procesními aspekty a podmínkami samotného hlasování, problematikou platnosti a závaznosti či soudní kontrolou ve věcech místního referenda.

Místní referendum – 2. část
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Status
komisí pro hlasování
Po vyhlášení místního referenda jsou zřízeny komise pro hlasování – v obci okrsková a místní, ve statutárním městě pak okrsková, místní a městská komise. Úkoly a povinnosti jednotlivých komisí stanoví zákon č. 22//2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o zajišťování úkolů při hlasování, zjišťování výsledků hlasování a jejich vyhlášení (zajištění průběhu hlasování a dohled nad správným odevzdáním hlasovacích lístků a pořádkem v hlasovací místnosti, sčítání hlasů, sepis zápisu o průběhu a výsledku hlasování atd.). Místní komise se zřizuje v obci, v níž je pouze jeden hlasovací okrsek. Okrskové komise se zřizují pro jednotlivé hlasovací okrsky, jejichž vymezení je totožné s územním vymezením stálých volebních okrsků podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Městská komise se zřizuje ve statutárním městě.
 
Členství v komisi pro hlasování
Členem komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu (tedy osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce). Komise jsou nejméně čtyřčlenné a jejich počet stanoví starosta s přihlédnutím k počtu oprávněných osob. Členy komisí deleguje přípravný výbor a nejméně po jednom členu starosta. V případě, že se minimální počet členů nepodaří obsadit, deleguje člena příslušné ko