Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně

Vydáno: 16 minut čtení

Pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům byla vytvořena směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. 5. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací na informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Jejím účelem je předcházet agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži, které značně narostly a dostaly se do středu pozornosti jak v Evropské unii, tak ve světě.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně
Jaroslav
Dombrowski,
Ing.
Gabriela
Buchtová
 
Úvodem
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. 5. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (dále jen „DAC IV“), byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 305/2017 Sb., ze dne 16. 8. 2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“).
Podle zákonodárce se dle zákona o mezinárodní spolupráci považují české členské entity za nadnárodní skupiny podniků.1) Skupina nadnárodních podniků“ je považována dle Přílohy III. Oddílu I. (Definice) bodu 3. DAC IV za skupinu zahrnující dva nebo více podniků, které jsou rezidenty pro daňové účely v různých jurisdikcích, nebo zahrnující podnik, který je rezidentem pro daňové účely v jedné jurisdikci a podléhá dani ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny v jiné jurisdikci, a která není vyňatou skupinou nadnárodních podniků. Za vyňatou skupinu nadnárodních podniků se pro tyto účely rozumí ve vztahu k určitému účetnímu období skupina, jejíž celkové konsolidované výnosy jsou nižší než 750 000 000 EUR nebo částka v místní měně odpovídající 750 000 000 EUR k lednu 2015 v průběhu účetního období bezprostředně předcházejícího vykazovanému účetnímu období, jak jsou uvedeny v její konsolidované účetní závěrce za toto předchozí účetní období.
Okruhy automaticky vyměňovaných informací budou oznamovány nadnárodními skupinami podniků. Tyto skupiny budou sestavovat a dávat k dispozici zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace
relevantní
pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a
jurisdikce
. Důvodem pro zavedení těchto informací mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu a snaha k zajištění spravedlivější hospodářské soutěže mezi nadnárodními skupinami firem z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí, které prostřednictvím svých entit vyvíje